В началото на м.април 2002 г.  от ПК”Екогласност” запознахме обществеността, че ръководството на РИОСВ-Хасково прикрива от жителите на Кърджали и органите на местно самоуправление, че ОЦК замърсява въздуха  над града с канцерогенния елемент Кадмий, в някои случаи до 130 пъти над пределно допустимата концентрация.

Това е доказано и описано в Преписка с вх.№ ЗМ-78/09.04.2002 г. на РДВР-Кърджали и Постановление  на Районна прокуратура-Кърджали от 06.06.2002 г. От преписката на РДВР-Кърджали е видно, че ръководството на РИОСВ-Хасково не само прикрива обгазяванията, ноначалника на измервателната лаборатория фалшифицира резултатите от измерваниятасъс знанието на директора на екологичната инспекция. Това деяние по същество е престъпление по служба, прикрито от Георги Тафров, прокурор от Районна прокуратура-Хасково. Същият този Георги Тафров , сега като прокурор от СГП, срещу когото на 11.02.2013 г. председателя на Парламентарната комисия за борба с корупцията Яни Янев е подал сигнал до гл.прокурор за установени корупционни схеми в енергетиката.(ПК”Екогласност” разполага със заверено копие от документите относно прикриване на обгазяванията на гр.Кърджали.)

Десет години по-късно, директор на РИОСВ-Хасково и началник на измервателната лаборатория са същите тези хора, съдействали за прикриване на екологичните престъпления, извършвани от  ОЦК. 

Новата беда, надвиснала над Кърджали е свързана с фирма „Горубсо Кърджали”АД със седалище гр.Кърджали, чиято дейност е  добив на злато от  златосъдържащи полиметални руди чрез технология, при която се използват изключително вредни  цианидни съединения.

Местоположението на обогатителния комплекс на „Горубсо Кърджали” АД е в централната градска част и граничи с централния парк за отдих. Най-близките жилищни райони са на по-малко от 300 м., а идеалният център на града е на около 500 метра. Разположението на хвостохранилището е в непосредствена близост до селата Островица и Вишеград.

Сагата започва на 24.04.2007 г. с уведомление на „Горубсо Кърджали”АД  до МОСВ за инвестиционно намерение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди”. На 09.06.2008 г. се провежда обществено обсъждане на ОВОС. Докладът и инвестиционното предложение са одобрени   от Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ на 05.10.2009 г.

                                                                      -2-

 На 19.10.2009 г. министър Караджова одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението на министър Караджова се обжалва от кмета на Кърджали Хасан Азис и група граждани. На 13.07.2011 г., заради допуснати много нарушения,  тричленен състав на ВАС отменя решението на министъра на околната среда и връща преписката на министъра на околната среда за ново произнасяне.

На Решението се потвърждава и от петчленен състав на ВАС.

През април 2007 г. „Горубсо Кърджали” монтира незаконно основните съоръжения на злато добиващата цианидна инсталация, без да е извършена процедура по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и без строително разрешение.   Дирекция национален „Строителен контрол” издава заповед за премахване на незаконно построените  съоръжения.  Версията  на  „Горубсо  Кърджали”АД е,  че  няма  ново строителство, а разширение на съществуващи съоръжения.  Назначена  е  тройна  експертиза,  която  доказва,  че  става   въпрос  за незаконно строителство за добив  на злато по неодобрена технология, а не за ремонт и разширяване на съществуващи съоръжения.

Буди недоумение и факта, че „Горубсо Кърджали”АД притежава Комплексно разрешително за  предотвратяване и контрол на замърсяването във връзка с инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди”, независимо, че нямат одобрен Доклад за ОВОС, съгласно чл. 9. от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Насрочва се нова процедура по ОВОС за 04.01.2013 г. От становището на експерти е видно, че новия доклад не е съобразен и допълнен съгласно препоръките на ВАС и манипулира процедурата по ОВОС в полза на инвеститора.

При прегледа на документацията към Доклада по ОВОС се установява, че не е представено становище по компетентност от Регионална здравна инспекция -Кърджали за здравно-хигиенните аспекти на околната и работната среда, въпреки, че съгласно Решение на Министерски съвет № 822/ 19.12.2008 г. гр.Кърджали и селата Вишеград и Островица се определени като райони с повишен здравен риск.   

Недоумение поражда и текста в т.6.4.1. на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение ”Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди”, където е записано:

 „Площадката на „Горубсо  Кърджали”АД се намира в промишлената зона на гр. Кърджали, в относителна близост с жилищни зони на града. Същевременно, благоприятни топографски дадености и наличието на защитен пояс от високо и нискостеблена растителност ограничават значимо потенциалната експозиция на населението на вредни химични фактори”.

          Парадоксалното в случая е определяне на една от основните зони за отдих на гр. Кърджали, която се посещава масово от майки с деца, като защитен пояс.  В тази връзка местоположението на обогатителната фабрика на „Горубсо Кърджали”, хвостохранилището и свързващият ги хвостопровод  създават условия за трайно замърсяване и опасности при малки и големи аварии, както за населените места, така също и за яз.” Студен кладенец”.

            Това не са единствените несъответствия и нарушения.

На 04.01.2013 г. е насрочено обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение, което предизвиква висок обществен интерес. В обсъждането  могат да участват всичкизаинтересувани физически и юридически лица, в т.ч. представители на компетентния орган за вземане нарешение по ОВОС,

 

                                                                  -3-

териториалната администрация на изпълнителната власт, обществени организации и граждани.

За съжаление, възможността за ефективно участие и присъствие на всички желаещи е ограничено. В залата са допуснати преди всичко служители на „Горубсо Кърджали”, което довежда до нереални резултати и оформя обсъждането като служебно. Също така не са предприети действия за организиране на обществено обсъждане в селата Вишеград и Островица,  жителите на които са изключително засегнати и потърпевши, което е нарушение на Закона за опазване на околната среда, а именно:

„Възложителят организира съвместно с определените от компетентния орган или оправомощено от негодлъжностно лице засегнати общини, кметства и райони обществено обсъждане на доклада за ОВОС» (чл.97, ал.1).

В свое становище, изпратено до директора на РИОСВ-Хасково, Кмета  на община Кърджали оспорва процедурата по обсъждане на доклада по ОВОС и изразява несъгласие с реализиране на инвестиционното предложение.

Въпреки това, на проведения на 21.01.2013 г. Експертен екологичен съвет за обсъждане на резултатите от проведената процедура по ОВОС на инвестиционното предложение, представителите на РИОСВ-Хасково разрешават реализация на цианидната инсталация за добив на злато в центъра на гр.Кърджали.

На 06.02.2013 г. Директора на РИОСВ-Хасково одобрява осъществяването на инвестиционното предложение и издава Решение за предварително изпълнение.

Ето защо кърджалийци  са  настръхнали и са готови да започнат граждански протести. Ние от ПК»Екогласност» заставаме на тяхна страна и ги подкрепяме, защото не сме  абстрактни еколози, които се интересуват едва ли не само от глобалното затопляне.

Нас ни интересува преди всичко какво става в собствената ни страна, какво става  в  гр.Кърджали., който е изконна част от територията на България.

Заради случващото  започваме  събиране на подписи против инвестиционното предложение ”Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди” и изпращането на подписката до мин.председателя, както и комисията  по околна среда  към Европейския парламент.

Също така чрез наши активисти, жители на Кърджали, ще оспорваме решенията на директора на РИОСВ-Хасково пред Административния съд.

Закононарушенията на министъра на околната среда и цялото самозабравило се ръководство на МОСВ минават всякакви граници на търпимост и подготвяме петиция до Мин.председателя, Европейския омбудсман в Стразбург г-н Никифорос Диамандоурос, Комисията по петициите към ЕП-Брюксел и Комисията по околна среда, обществено здраве и потребители към ЕП-Брюксел.