Местната партийна организация на Зелената партия в град Свищов изразява следните предложения и коментари по повод публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2018 г.:

1. Имайки предвид чувствителността на жителите на общината към цената на услугата за сметосъбиране и сметоизвозване, препоръчваме през 2018 г. да се потърсят възможности за намаляване на количеството събирани, транспортирани и депонирани отпадъци. По-конкретно, чрез обособено събиране на отпадъчна зелена маса от дворове и градини от населените места в общината, както и на биоразградими хранителни отпадъци. Това би могло да се осъществи както на равнище домакинство, така и на равнище населено място или община. Намаляването количеството събирани отпадъци, които се транспортират до Претоварната и сепарираща станция за отпадъци от община Свищов, която се планира да заработи през 2018 г. в Западната промишлена зона на град Свищов, както и до Регионалното депо за отпадъци за регион Левски, в село Санадиново, община Никопол, разположено на 35 км от града, има съществено значение за опазване на околната среда в нашата община и за задържане на нарастването на средствата за извършване на тази дейност. Поради това, предлагаме въпросът да се отрази в общинския бюджет.

1.1. По отношение на намаляване на зелената маса и биоразградимите хранителни отпадъци, подлежащи на изхвърляне в уличните контейнери, вече съществуват успешни практики в нашата страна за тяхното оползотворяване. Сдружението на югозападните общини, в партньорство с 14 общини от региона, реализира проект „Компостирай – Насочени към природосъобразния начин на живот” ( http://sandanskibg.com/новини... ), финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A България – Македония” 2014-2020. Чрез изпълнение на този проект на жителите на 17 населени места от региона ще бъдат безвъзмездно предоставени 400 контейнера за компостиране на зелена маса (компостери). Контейнерите са фабрична изработка, с обем 350 литра, а лицата, които ги получават писмено се ангажират пет години да ги използват по предназначение. Компостирането е естествен биологичен процес, при който за време от 6 до 12 месеца събрана зелената маса и биоразградими хранителни отпадъци се превръщат в компост (почвена субстанция), подходяща за използване в дворове и градини. Подобна е и успешната практика на Столична община – изпълнение на кампанията „Компостирай вкъщи” ( https://www.sofia.bg/web/guest/home... ), по която се предоставя безплатно на граждани, детски ясли, детски градини и училища контейнери за компостиране на зелена маса и хранителни отпадъци, с обем 700 литра, фабрична изработка. Контейнерите се разполагат в дворовете на къщи, кооперации или учебни заведения. През 2018 г. Столична община планира да раздаде на лицата, заявили интерес, 1 000 броя контейнери. Те се закупуват със собствени бюджетни средства на Столична община в изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Столична община 2015 – 2020 г. Кампанията „Компостирай вкъщи” е започнала през 2010 г., като до края на 2017 г. са раздадени близо 8 000 контейнери за компостиране. Предлагаме в бюджета за 2018 г. на Община Свищов да се определят 20 000 лева за закупуване и раздаване на контейнери за компостиране на заинтересовани физически лица и образователни институции от града и селата в общината. В допълнение, предлагаме кампанията да се реализира всяка година.

1.2. Препоръчваме да се обмислят възможностите, в Претоварната и сепарираща станция за битови отпадъци на град Свищов, събраната зелена маса машинно да се нарязва и събира с цел производство на компост. Компостът може да се предоставя безплатно в малки количества на жители на общината, които желаят, или да се продава. Успешната практика в това отношение е на Столична община ( http://bnr.bg/post/100805599/do-10-... ), която срещу документ за платена такса „смет” предоставя безплатно на своите жители до 10 килограма компост от общинската инсталация за компостиране. А количества над 10 килограма са налични за свободна продажба. Въпреки, че в Регионалното депо за отпадъци за регион Левски в село Санадиново се планира да се изгради компостиращо съоръжение, има икономическа логика подобно съоръжение да се изгради и в Претоварната и сепарираща станция в град Свищов. Така би могло да се постигне намаляване на количеството транспортирани отпадъци с около 5-10%.

2. С оглед намаляване на количеството транспортирани и депонирани отпадъци от бита, препоръчваме Община Свищов да определи поне един пункт (контейнер) на територията на град Свищов, където да се оставят дрехи и текстилни продукти. Те могат да бъдат както подходящи за допълнително използване, но така също и негодни. Успешната практика ( https://www.dnevnik.bg/zelen/otpadu... ) в това отношение е на Българския червен кръст и фирма „Хюманита”. Те са поставили контейнери за събиране на дрехи и текстил в по-големите градове в нашата страна. Например в София са на около 20 места, в Пловдив – на около 10 места. Контейнери има и в градовете Бургас, Стара Загора, Сливен и др.

3. През месец април т.г. медиите съобщиха, че Община Свищов планира да кандидатства пред Министерството на околната среда и водите с проект на стойност 3,5 милиона лева за рекултивация на бившето сметище на град Свищов. Вече кандидатствано ли е и какъв е резултата?

4. Предлагаме Община Свищов да информира Областния управител на област Велико Търново, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за необходимостта да се увеличи финансирането за Община Свищов в Годишната програма за 2018 г. за изработване на помощни планове и планове на новообразуваните имоти в земеделски земи, предоставени за ползване на жители на общината, в съответствие с параграф 4 и следващи от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Изработването на тези планове е въпрос, който се пренебрегва години наред, въпреки, че касае хиляди ползватели и че вече съществува нужната нормативна база. Съгласно параграф 4к, ал. 9 от ПЗР на ЗСПЗЗ изработването на тези планове се финансира единствено от държавния бюджет.

5. По проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“, реализиран от Община Свищов през тази година беше разработена „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Свищов – 2017”” ( http://www.mirg-svishtov.com/vomr/ ) (проект по мярка 4.1 от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР)). Както е известно от проведените публични дискусии по проекта и от информациите от медиите, Община Свищов е кандидатствала с проект и по мярка 4.2 от ПМДР за финансиране изпълнението на Стратегията. Разработената Стратегия съдържа мярка „508.2 – Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ”, по която могат да кандидатстват единствено юридически лица с нестопанска цел и читалища, които имат седалище на територията на община Свищов, както и юридическото лице Община Свищов. ПМДР е предвидила възможност да се подкрепят и финансират местни юридически лица с нестопанска цел и читалища, като признание за тяхното значение за активизиране и поддържане на гражданската активност в малките населени места. С оглед на горното, предлагаме Община Свищов да потърси начини как, от своя страна, би могла да подкрепи местната гражданска активност и да насърчи кандидатстването с проекти на юридически лица с нестопанска цел и читалища. Считаме, че би било проява на егоизъм, ако Община Свищов бъде единствения кандидат, който би реализирал свой проект/и по мярка 508.2. Наличието на функциониращи сдружения, фондации и читалища е признак, че жителите на населените места в общината се вълнуват, мислят и допринасят за социално-икономическото развитие. Проектите по мярка 508.2 се субсидират на 100% от ПМДР. Съществува обаче сериозен проблем, който засяга всички юридически лица с нестопанска цел и читалища, които биха кандидатствали по мярка 508.2. Съгласно изискванията на Програмата, одобрените бенефициенти по мярка 508.2 ще трябва да финансират със собствени или партньорски средства началното изпълнение на проекта си, докато им бъде преведено първото плащане по договора, което е в размер на около 30-40% от стойността на проекта. Имайки предвид, че ще се отпускат минимално 2 500 евро и максимално 110 000 евро за проект, това означава, че одобрените бенефициенти с малки, средни и големи като обем на търсеното финансиране проекти, ще трябва да осигурят значителни финансови средства, за да стартират изпълнението им. По този повод, както и с оглед на това, че Община Свищов би следвало да е заинтересована от участието на местни социално-икономическите партньори (сдружения, фондации, читалища) в процесите на местното социално-икономическо развитие, предлагаме в бюджета на Община Свищов за 2018 г. да се определят средства в размер на 200 000 лева, за временно покриване на разходите на бенефициенти (юридически лица с нестопанска цел и читалища) с одобрени проекти по мярка 508-2. Временното покриване на разходите е за времето от момента на подписване на договора за финансиране на проект по тази мярка до момента на превеждане от финансиращия орган, сдружение „МИРГ – Свищов – 2017”, на плащане по договор с бенефициент. По този начин би се решил непреодолимият проблем с липсата на оборотни средства в сдруженията, фондациите и читалищата. Размерът на предложената сума „200 000 лева” е калкулиран като приблизително 40% от стойността на наличния бюджет на мярка 508.2, който е приблизително 430 300 лв. Следва да се има предвид, че без наличие на начини за временно осигуряване на оборотни средства, кандидатстването и изпълнението на собствени проекти на местни юридически лица с нестопанска цел и читалища, би било невъзможно.

6. С оглед привличане на потенциални български и чуждестранни инвеститори в местната икономика, както и за задържане на вече дошлите инвеститори, предлагаме енергично да се извършва продажба на урегулирани парцели, разположени в рамките на населените места от общината, както и приватизация на обособени части, за които има изразен инвеститорски интерес. Предлагаме стойността на очакваните приходи от продажба на общински урегулирани недвижими имоти, разположени в рамките на населените места, както и от приватизация на обособени части, значително да се увеличи.

7. Считаме за съществен пропуск, както е видно от публикуваната заповед № 1677-РД-01-03/06.12.2017 г., че не е предоставена възможност за предварително разглеждане и прочит на проекта за бюджет на Община Свищов за 2018 г. от заинтересовани лица, преди датата и часа на срещата за публичното обсъждане. Това ограничава значително обхвата и естеството на предложенията и коментарите на заинтересованите лица.

8. Очакваме след приемането на бюджета за 2018 г. от Общински съвет – Свищов, Община Свищов да изготви и публикува на своя Интернет сайт Справка за отразяване на постъпилите становища, предложения и коментари, с която участниците в публичното обсъждане да могат да се запознаят. Съгласно утвърдената практика от изготвяне на справки по приети нормативни актове, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, в нея се отбелязва позицията на институцията, провела обсъждането: „Приема се”, „Приема се по принцип”, „Не се приема”, както и съответни разяснения и обосновки на позицията на институцията към протоколираното конкретно становище, предложение или коментар. Подобна практика би насърчила участие на заинтересованите лица в следващи публични обсъждания на проекти за годишен бюджет на Общината.

28.12.2017 г., гр. Свищов