По повод скорошният случай на депониране на 111 тона отпадъчен продукт шлака в Западната промишлена зона на град Свищов, местната организация на Зелената партия в град Свищов, заявява, че това може да доведе до сериозно замърсяване на природната среда и на водите в района. Известно е, че отпадъчният продукт отделя неприятна миризма и е от първи и втори етап на производствената дейност на предприятие, произвеждащо акумулатори. Следва да се има предвид, че е много вероятно продуктът да съдържа тежки метали.

Има реална опасност депонираните отпадъци да замърсят и увредят защитена зона за опазване на птиците „Свищовско-Беленска низина” и защитена зона за опазване на местообитанията „Персина” – и двете, част от екологичната мрежа „Натура 2000”. Възможно е да се стигне до отравяне на защитени от закона птици и други животински видове. Има реална опасност да се замърсят земеделските земи в района, както и кладенците за тяхното напояване. Има опасност и от замърсяване на река Дунав, в която се събират дъждовните води от мястото на депониране.

 

Зелена партия – Свищов изразява своето безпокойство от този случай на замърсяване на околната среда. С оглед очакваните валежи през този месец, призоваваме Община Свищов и фирмата собственик на отпадъците, да организират в кратки срокове цялостно извозване на отпадъчния продукт до регламентирано депо, подходящо за този вид отпадъци. Призоваваме Община Свищов и Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, да извършат замервания на показателите на околната среда и да предоставят данни дали депонираните отпадъци са довели до влошаване на показателите на околната среда.

Този случай отново поставя на преден план проблемът с незаконните сметища, намиращи се в рамките на населените места в община Свищов, както и тези, разположени извън населените места – покрай пътища и сред природата. Считаме, че Община Свищов би следвало да предостави актуални данни за действията, които предприема за закриване на незаконните сметища и за извозване на отпадъците от тях, както и за недопускане на образуването на нови такива. Призоваваме Община Свищов да предприеме конкретни действия, за да не се допусне територията на общината да се превърне в предпочитано място за депониране на промишлени и опасни отпадъци, идващи от други райони на страната.

Същевременно, от няколко години в община Свищов съществува сериозен проблем, породен от липсата на регламентирано депо, което да приема строителни отпадъци. Този проблем е съществен за всеки гражданин, който прави ремонт на жилището си, а така също и за строителните предприемачи и инвеститорите. Липсата на депо за строителни отпадъци в общината е довело до редица случаи на незаконното депониране извън населените места – в природната среда. Призоваваме Община Свищов и Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново да предприемат адекватни действия за разрешаване на този сериозен проблем, който касае опазването на градската и на природната среда.

Зелена партия – Свищов счита, че въпросът с управлението на отпадъците, като част от действията по опазване на околната среда, следва да бъде отговорност и приоритет в дейността, както на институциите, а така също и на предприятията и гражданите.

09.11.2017 г. Зелена партия – Свищов

Повече информация за организацията в Свищов на страницата й във Фейсбук .

https://www.facebook.com/zelenapartiyasv/