Зелена партия – Свищов призовава Община Свищов да предприеме реални действия за намаляване на замърсяването на въздуха като задели средства за замяна на печките на дърва и въглища на жителите на общината, които получават енергийни социални помощи. С малка инвестиция от около 40 000 лева би могло да се заменят тези печки с електрически подови конвекторни печки и със самостоятелни електрически котлони. За реализиране на подобна инициатива съдействие би могло да се потърси от Агенцията за социално подпомагане, от Министерството на труда и социалната политика, от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, и от Министерството на околната среда и водите. С оглед сериозността на проблема, Зелена партия – Свищов призовава Община Свищов да започне още от настоящата зима подобна инициатива със собствени бюджетни средства.

Зелена партия – Свищов предлага Община Свищов да разгледа възможностите тази замяна на отоплителните уреди да се извърши чрез кандидатстване за финансиране на проект по приоритетна ос 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда” за програмен период 2014-2020.

В допълнение, Зелена партия – Свищов счита, че е необходимо Дирекция за социално подпомагане – Свищов да предоставя енергийните помощи на социално слаби граждани за отопление, единствено за електричество, вместо за дърва и въглища.

Зелена партия – Свищов констатира, че въпреки, че отоплителният сезон започна преди повече от един месец, към настоящия момент Община Свищов не е стартирала действия за информиране на местната общност за рисковете за здравето от замърсяването на въздуха с фини прахови частици и химически съединения, за възможностите за лично участие за намаляване на замърсяването на въздуха, както и за правилната експлоатация на инсталациите за битово отопление за постигане на по-ниски емисии на замърсяването. Известно е, че редица общини в нашата страна ежегодно предприемат информационна кампания по тези въпроси.

Зелена партия – Свищов предлага също така, Община Свищов да предприеме мерки за насърчаване използването на електрически превозни средства, в това число за изграждане на зарядни станции. С оглед преодоляване на проблема със замърсяването на въздуха, считаме, че са необходими и по-активни действия за развитие на екологично съзнание в жителите на общината чрез участие в европейски и национални екологични кампании и инициативи.

Зелена партия – Свищов заявява, че залесяването на пустеещи и ерозирали терени в градските зони, както и обособяването на нови терени за залесяване, са подходящи начини за абсорбиране на химическите съединения и фините прахови частици от замърсяването на въздуха в населените места. Призоваваме Община Свищов да предостави информация за предприетите действия в тази насока.

Зелена партия – Свищов предлага Община Свищов своевременно да предприеме мерки за контрол и санкциониране на лицата, които изгарят за отопление пластмаса и автомобилни гуми в крайните квартали на град Свищов и в някои от селата в общината.

Зелена партия – Свищов припомня, че от година и три месеца в нашия град се изпълняват „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов”, както и допълнена „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2) за периода 2015-2018 година”. По този повод, както и с оглед констатираният проблем със замърсяването на въздуха през зимните месеци, бихме искали да предложим Община Свищов публично да представи информация за действията, които са предприети през това време, които пряко касаят намаляването на замърсяването на въздуха.

Зелена партия – Свищов счита, че Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново би следвало да отделя повече внимание за по-стриктно целогодишно наблюдение и контрол на емисиите на сероводород и серовъглерод от източници на територията на производствени предприятия в община Свищов, особено по време на или след дъжд.

Зелена партия – Свищов призовава Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново да осигури непрекъснато функциониране и безавариен денонощен трансфер на данни от двата пункта за мониторинг в град Свищов „Система за диференциална оптична абсорбционна спектроскопия OPSIS” (ДОАС OPSIS) и „Фонова автоматична метеорологична станция – гр. Свищов” (ФАМСС), които са звена от Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време.

Зелена партия – Свищов призовава Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново да проведе в град Свищов през всички зимни месеци замерване на качеството на атмосферния въздух в приземния слой чрез мобилна автоматична станция. Интерес представляват равнищата на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, въглероден оксид и озон. Имайки предвид, че град Свищов е разположен на три тераси с различна надморска височина покрай река Дунав, бихме искали да предложим замерванията да се извършат на повече от една позиция в града.

Зелена партия – Свищов е убедена, че за опазване на атмосферния въздух от замърсяване много важен принос имат действията не само на институциите на местната и държавната власт, но и на фирмите и жителите на общината.

12.12.2017 г. Зелена партия – Свищoв