Драги, съмишленици!

Предлагаме ви да се запознаете с проект за ЗАКОН ЗА ОТМЯНА НА СДЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ, СКЛЮЧЕНИ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО.

Проектът е изготвен от Инициативната група за Национален референдум, която е част от Кампанията „Обща кауза”. Законопроектът е уникален със следните два факта:

За първи път се предлага реално разваляне на извършените сделки за замени с гори и земи и връщане на държавата на подарената на частни лица собственост. Ние сме дълбоко убедени, че това е единствено справедливото решение, както и единственото разумно, с оглед предстоящите санкции от страна на европейските институции.

Във втората част на законопроекта се постулира възможността на граждански организации да бъдат страна по дела срещу сделки с държавно и общинско имущество. Със сигурност това ще породи много по-голям отпор от страна на бюрокрацията, нечистоплътни политици и мафиотски образувания, отколкото връщането на заменените гори и земи. Даването на право на граждански организации да бъдат страна по съдебни дела за защита на обществения интерес по отношение на държавното и общинско имущество е огромен удар срещу мафиотската практика в нашата страна. Ако това бе възможно до сега, то нямаше да се стигне до това разграбване на обществената собственост.

Законопроектът беше официално внесен в Народното събрание от Инициативната група 1 юли 2010 г. /Вх.№ ПГ-016-00-10/.  

Проект!

З А К О Н

ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАГРАБЕНИТЕ ЧРЕЗ ЗАМЕНИ ГОРИ И ЗЕМИ

Чл. 1.Този Закон има за цел да защити интересите на държавата и обществото, в случаите на разпореждане с държавни или общински имоти, при които той е очевидно нарушен.

Чл. 2.Сделките с държавни или общински имоти са в очевидно противоречие с интересите на държавата и обществото, когато:

/1/са извършени замени на имоти на физически или юридически лица намиращи се в земеделски или горски територии с имоти на държавата или общините в урбанизирани територии, по смисъла на Глава втора от ЗУТ.

/2/продаден е държавен или общински имот намиращ се в зони “А”и “Б”, съгласно Глава трета от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, или е заменен със земи на физически или юридически лица в земеделски или горски територии.

/3/продаден е държавен или общински имот намиращ се в селищни образувания от национално значение, съгласно чл.23 от ЗАТУРБ, или е заменен със земи на физически или юридически лица в земеделски или горски територии.

/4/ Продаден е държавен или общински имот намиращ се в населени места попадащи в защитени територии или е заменен със земи на физически или юридически лица в земеделски или горски територии. Това се отнася и до държавни и общински имоти в населените места попадащи в защитени територии, които съгласно чл.6, ал.2 от Закона за защитените територии са изключени от тези територии.

Чл. 3./1/Обявяват се за нищожни сделките с държавни или общински имоти по-големи от 5 /пет/ декара, посочени в предходния член, сключени десет години преди влизане в сила на този закон.

/2/ Нищожни са и се обявяват за такива и всички разпореждания с държавни или общински имоти, при които е нарушено изискване за извършването му предвидено в закон или в подзаконов акт за приложението му.

/3/ Нищожността на конкретните сделки се обявява със заповед на областния управител.

/4/ Държавните или общински органи, които са страна по тези сделки, в едномесечен срок от влизане на закона в сила, дават сведения на областния управител по местонахождението на прехвърления държавен или общински имот.

/5/. Със заповедта по ал.2 се разпорежда съставяне на АДС и изземване на имота по реда на чл.80 от ЗДС.

/6/.Със заповедта се разпорежда и възстановяване на собствеността на приобретателя върху имота или имотите, срещу които е заменен държавния или общински имот.

/7/. При продажба на държавен или общински имот се възстановява платената покупна цена.

/8/.Когато приобретателят на държавен или общински имот го е прехвърлил на трето лице, държавата или общината възстановява собствеността си върху него, като дължи възстановяване на продажната цена по първата сделка

/9/ Възстановяването на получените от държавата парични суми, в случаите по ал.5,6 и 7, се отразява в заповедта на областния управител.

Чл. 4.Унищожаеми са всички сделки с държавни и общински имоти, извън имотите попадащи в категориите посочени в чл.2, за които се установи, че са сключени при явно неизгодни условия.

Чл. 5. Сделките по предходния член са сключени при явно неизгодни условия когато:

1. действителната пазарна стойност на продадения държавен или общински имот е повече от два пъти по-висока от продажната стойност на имота по сделката.

2.когато действителната пазарна стойност на заменения държавен или общински имот надвишава два пъти съответната стойност на имота на физическото или юридическо лице, страна по замяната.

Чл. 6.Действителната пазарна стойност се определя към момента на сключване на сделката.

Чл. 7./1/ Искът за обявяване недействителността на сделките посочени в чл.4 се предявява пред съответния окръжен съд в едногодишен срок от влизане в сила на този закон.

/2/ На унищожаване подлежат всички сделки сключени пет години преди завеждането на иска.

/3/ Със завеждането на иска се постановява възбрана върху имотите прехвърлени от държавата и общините.

Чл. 8. Искът по чл.4 може да бъде предявен:

1. от държавния или общински орган, страна по сделката.

2. от областния управител по местонахождението на имота

3. от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани в централния регистър на Министерството на правосъдието.

4.Тези юридически лица могат да встъпят в производството по делото заведено от органите по т.1 и т. 2 като трети лица помагачи. Органите по т.1 и т.2 също могат да встъпят в производството по делото заведено от юридическите лица с нестопанска цел.

5.Завеждането на исковете по предходните точки се освобождава от държавни такси.

МОТИВИ КЪМ ЗАКОНА:

Чувството за справедливост на българските граждани е дълбоко накърнено от фрапиращи случаи на разпореждания с държавни или общински имоти, които очевидно не са в интерес на обществото, макар и самите актове на разпореждане формално да са издадени въз основа на законови разпоредби. Разпореждането с държавни /и общински/ имоти трябва да бъде в интерес на гражданите и обществото. Това е конституционно изискване, доколкото чл.18, ал.6 от КРБ изисква разширително тълкуване, включващо с още по-голямо основание и разпореждането с държавни имоти. В този смисъл схваща това изискване и нашето законодателство, което в отделни случаи, като например- за замяната на земеделски земи поставя като условие замяната да е в интерес на държавата / чл.24г, ал.4 от ЗСПЗЗ/.

Целта на закона е ясно формулирана в чл.1. В чл.2 са изчерпателно посочени конкретни случаи на явно нарушаване на интересите на държавата и обществото, при които разменените престации /ценности/ при сделки между държавата или общините и физически или юридически лица са очевидно неравностойни, тъй като или са разменени имоти от съвсем различни категории, или са продадени имоти в зони, които представляват изключителна стопанска ценност и държавата не би следвало да се лишава от собствеността върху тях.

Тези сделки се обявяват за нищожни по реда предвиден в чл.3 и 4.В чл.3, ал.2 се съдържа обща разпоредба за обявяване на нищожността на всички разпореждания с държавни или общински имоти / а не само сделки/,при които са нарушени изисквания на закона. Тази възможност съществува латентно по силата на чл.26, ал.1 от ЗЗД, но разпоредбата има за цел да активизира държавните органи да издирят всички случаи на нарушения на закона, в които поради небрежност или умисъл е допуснато неспазване на изискванията му.

Искът за обявяване нищожност на сделка не се погасява по давност, но ограничението по чл 3, ал.1 е дадено с оглед придобивната давност, която тече в полза на недобросъвестен / без правно основание/ владелец.

С чл.4 и следващите се уреждат основания за унищожаване на сделки, които са сключени при явно неизгодни условия.

Тази възможност не е нещо ново в нашето законодателство. В чл.308 и следв. от действащия до 1950г. Закон за задълженията и договорите е дадена хипотеза на сделка с недвижимо имущество, която подлежи да унищожаване поради явно неизгодни условия. Законодателят е счел, че са налице явно неизгодни условия ако продавачът “ се е излъгал за повече от половината от действителната стойност на едно недвижимоимущество”

В по-новото законодателство пример за подобно разрешение е § 11 /3/ от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно който “Унищожаеми са сделките с имущество на организациите по § 12, сключени от ликвидационните съвети при явно неизгодни условия”. В този конкретен случай липсва законова дефиниция на понятието “явно неизгодни условия”. Явно, това е оставено на съдебната практика. Предпочели сме да дадем по-ясен количествен критерий в чл.5, а чл.6 пояснява момента, към който трябва да се направи преценката.

В чл.7, в интерес на правната сигурност, е предвиден кратък, едногодишен срок за предявяване на иска. Погасителната давност е 5 години, с оглед възможността на приобретателя на държавен или общински имот да го придобие чрез кратка придобивна давност.

В чл.8 са посочени процесуалните субекти, активно легитимирани да предявят иска за недействителност. С оглед на това, че проблемите и целите, които си поставя този законопроект са от изключителен обществен интерес, предвидена е възможност юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност и регистрирани в МП да могат да предявяват искове или да встъпват като трети лица помагачи в тези процеси.