РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  

 ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   

Г-НЙОРДАН СОКОЛОВ

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СОКОЛОВ,

 

 На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България внасям законопроект за избиране на народни представители за обикновено и Велико народно събрание с мотиви към него.

Моля законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

 

 

мотиви

към проектозакона за избиране на народни представители за обикновено и Велико народно събрание.

 

1. Законопроектът не предлага чиста мажоритарна система, която също основателно се подлага на критика. Той не е изработен и на едно чисто механично смесване на мажоритарна и пропорционална избирателна системи, както беше при избора на Велико народно събрание - половината от депутатите да се избират мажоритарно, а другата половина – по пропорционалния принцип. Основната идея на законопроекта е да стимулира партиите да предлагат качествени кандидати, утвърдени личности- професионалисти, които се ползват не само с партийна подкрепа, но и с признанието и доверието на обществото. От тези техни качества, наред привлекателността на партийната програма, ще зависи и успеха на самата партия. С други думи казано, предлаганите от партиите кандидати ще са гаранти за сериозността на намеренията оповестени с партийните програми.

Тази идея се осъществява чрез съчетаване на един чисто мажоритарен избор на 120 народни представители в 120 избирателни райони с пропорционален избор на останалите 120, но на базата на получените гласове от мажоритарно представените кандидати в района. Тези гласове / без гласовете за вече избраните по мажоритарния принцип кандидати / се сумират за цялата страна и пропорционално на получените резултати се разпределят мандатите между самите партии и коалиции за останалите 120 места. Подреждането на самите кандидати в националната партийна листа ще става пак според резултатите им я избирателните окръзи, т.е. ще зависи от вота на избирателите, а не от субективното мнение на партийното ръководство. Естествено, за него остава много съществената прерогатива да предлага кандидатите в избирателните окръзи, но е лишено от правото / или освободено от задължението / да подрежда партийните листи.

В така описаната система мажоритарният принцип несъмнено е водещ, но е коригиран с модифициран пропорционален избор на половината от депутатите, основан на " неизползваните " гласове, т.е. на гласовете на кандидатите, която не са избрани в избирателния окръг. По този начин се избягва най-съществения недостатък на мажоритарната избирателна система: загубата на гласовете подадени за неизбраните кандидати на партии или коалиции.

2. Законопроектът е структуриран в 13 глави и Заключителни разпоредби. Общо взето, той следва систематиката на сега действащия ЗИНПОСК, но има известни терминологични и структурни различия.

Преобладаващата част от неговите разпоредби представляват вече отработена и безспорна практика на ЦИК или безспорни правила характерни за нашето изборно законодателство. Различията се появяват там където трябва да се установят правила за възприетия мажоритарен принцип. Съществуват и някои други различия в сравнение със сега действащия закон и интерпретиращите го решения на ЦИК, които бихме искали да изтъкнем:

 

В глава втора.

1.Изоставен е досегашния принцип решенията на избирателните комисии да се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите / чл. 33 / 21 от ЗИНПОСК /. С чл. 18 от законопроекта се предлага пак квалифицирано мнозинство, но " половината от всички членове на комисията". Това ще улесни работата на комисията и ще подобри дисциплината в нея.

2.С чл. 10 ал. 3 изречение второ изрично е предвидено, че " никоя политическа партия или коалиция не може да има повече от 1/3 от обшия брой членове на комисията". Този въпрос не е законово регламентиран в ЗИНПОСК или в ЗМИ, но представляваше проблем при формирането на районните и секционни комисии, предмет беше на тълкуване от страна на ЦИК /ЦКМИ / и не получи задоволително разрешение с формулата, че никоя партия или коалиция не може да има "повече от половината членове в състава на съответната комисия " / решение № 4/10.08.1999г. на ЦКМИ /. Спазването на това решение често водеше до фактическо поделяне на членския състав на комисията между двете основни, съперничещи се партии и до лишаване на по-малките от представителство.Именно спазването на принципа на представителство по възможност на всички участващи, в изборите политически сили трябва да бъде водещ, а за това ще има по-добра възможност при новата формулировка.

 

Глава трета.

1. С чл.19/1 / територията на страната се разделя на 120 избирателни
райони.

Според втората алинея това става с указ на Президента.

Тази процедура е вече изпробвана, доколкото с Указ № 9/ 17.04.19901. по аналогичен начин страната беше разделена на 200 мажоритарни избирателни райони за провеждане изборите за Велико народно събрание.

Третата и четвърта алинеи дават минимални изисквания за образуване на районите.

2. Разпоредбите за образуване на секции са аналогични на тези по
ЗИНПОСК.Детайлирани са само условията, при които може да се
образува секция и при по-малко от 500 жители - чл.21 ал. 4.

 

Глава четвърта.

В нея се урежда начина на съставянето на избирателните списъци, поправките в същите и дописването в тях в деня на изборите.

 

Глава пета

В нея се урежда начина за регистриране на народни представители от партии или коалиции, както и това на независимите кандидати. Особеното е, че партиите и коалициите могат да регистрират до двама кандидати в мажоритарен избирателен район. Би могло като вариант да се предвиди възможността за регистриране и на повече кандидати, но самите партии или коалиции няма да имат интерес от разпръскването на гласовете за своите кандидати.

 

Глава шеста.

В нея са регламентирани правилата за провеждане на предизборната кампания. Основен принцип е равнопоставеността на политическите партии, коалиции и независимите кандидати по отношение възможностите за предизборна агитация / чл. 37 /. Отделните разпоредби по тази глава са в съзвучие с този принцип.

 

Глава седма

Тази глава изцяло е посветена на финансирането на предизборната кампания. По начало то се извършва със собствени средства на участниците. Допуска се и възможност за дарения, но при строги ограничения и при условията за публично оповестяване или уведомяване на ЦИК / чл.46 ал.2,3 н 4 /. Сметната палата е натоварена да следи за спазването на тези изисквания /чл. 48 /.

 

Глава осма.

Изоставени са цветните бюлетини и е възприето гласуването с обща, бяла бюлетина, с последователно, определено по жребий изписване имената на кандидатите Приета е обща бюлетина за всички кандидати, но няма пречка като вариант да се обмисли и гласуването с отделни бели бюлетини за всяка партия, коалиция или независим кандидат.

 

Глава девета

I .Подчертан е принципът, че всички действия на секционната избирателна комисия в изборния ден са публични - чл. 57. Изчерпателно са изброени лицата, които могат да присъстват в избирателното помещение, както и начините по които те се регистрират и легитимират.

3. Самоличността на избирателя се удостоверява с лична карта / паспорт /. Висящ остава въпроса за отбелязване гласуването на избирателя освен в избирателния списък или друг личен документ, както досега имаше такава възможност това да стане в личния паспорт. При липса на такава възможност в новите лични карти, остава открит въпроса за снабдяване на гражданите със специални избирателни книжки. Ако няма такива книжки преграда пред опасността от двойно гласуване е само наказателната отговорност по чл. 168 от НК. В заключителните разпоредби сме предвидили специален състав на ИК, който предвижда наказателна отговорност за двойно гласуване.

 

Глава десета.

В тази глава са събрани разпоредбите установяващи начина на отваряне на избирателните кутии, преброяването надействителните и недействителни гласове, както и изчерпателно изброяване на случаите, при които бюлетините се броят за недействителни.Регламентирано е и съдържанието на протоколите на секционната и районната избирателна комисия и начина на попълването и подписването им.

 

Глава единадесета

Главата съдържа важните разпоредби за начина по който се определят кандидатите, които са избрани за депутати.

В мажоритарния избирателен район избран е кандидатът получил мнозинството от гласовете / чл. 76 /. Действителните гласове за останалите кандидати по окръзи се сумират за цялата страна и пропорционално на тях се определят мандатите на всяка партия или коалиция. / чл. 78 /. Вътрешното разпределение се извършва от ЦИК въз основа на таблица градирана в зависимост от резултатите на всеки кандидат / извън тези, които вече са спечелили първото място / в избирателния район / чл. 79 /. Втори тур се провежда само при прекратяване пълномощията на мажоритарно избран народен представител.За провеждането му важат всички разпоредби по този закон / глава дванадесета /.

 

Глава тринадесета. Предвижда по-детайлирано в сравнение със ЗИНПОСК регламентиране на нарушенията по закона и налаганите за тях глоба. Предвижда се възможност за съставяне на актове и от ЦИК / относно контрола на печата и медиите действащи в национален мащаб / и съответно съставяне нанаказателните постановления от Министъра на вътрешните работи.

 

Александър Каракачанов

Народен представител

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН – ПРОЕКТ

 

Закон за избиране на народни представители за обикновено и Велико народно събрание.

 

Глава първа Общи положения

 

Чл. 1. Този закон урежда реда за произвеждане на избори на народни представители за обикновено и Велико народно събрание, както и реда за прекратяване на пълномощията им.

 

Чл. 2. Изборите се произвеждат на основата на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.

Чл. 3. Право да избират имат всички граждани на Република България, навършили осемнадесет години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказанието " лишаване от свобода".

Чл. 4. Право да бъдат избирани имат всички български граждани, които нямат друго гражданство, навършили са двадесет и една години и не са поставени под запрещение или не изтърпяват наказанието " лишаване от

свобода".

Чл. 5. /1/ Изборите се произвеждат в съответствие с принципите на мажоритарната избирателна система съчетани с елементи на пропорционален избор за половината от избраните народни представители.

/2/.Сто и двадесет народни представители за обикновено народно събрание се избират по мажоритарен принцип в 120 избирателни райони.

/ 3 /. Останалите сто и двадесет народни представители се избират по национални избирателни листи на партиите и коалициите в зависимост от резултатите от мажоритарния вот за всички техни кандидати във всички избирателни окръзи, като мандатите се разпределят пропорционално на общия брой гласове подадени за тях. Националните избирателни листи на партиите и коалициите се формират от всички техни кандидати в избирателните окръзи като при поименното определяне на избраните по листите депутати се изключват тези, които са избрани съгласно ал. 2.

/4/.При избиране на народни представители за Велико народно събрание от избирателните райони се избират по двама народни представители.а останалите 160 се избират по националните избирателни листи, съгласно предходната алинея.

Чл. 6. Изборите се произвеждат в един неработен ден за цялата страна, определен с Указ на Президента.

Чл.7./1/.Организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите е задължение на Министерския съвет, областните и общински администрации съгласувано с Централната избирателна комисия.

/ 2 /.   Разходите за организационно-техническата подготовка при произвеждане на изборите се поемат от държавата. Всички книжа, заявления, жалби, удостоверения и други документи по този закон се освобождават от такси.

 

Глава втора

Изборни органи

 

Чл. 8. За произвеждане на изборите по този закон се образуват следните комисии:

I .Централна избирателна комисия / ЦИК/.

2.Районни избирателни комисии- 120 за цялата страня, по една на всеки мажоритарен избирателен район.

3.Секционни- за всяка избирателна секция.

Чл. 9. / 1 / Централната избирателна комисия се назначава от Президент на Република България след консултации с политическите сили най-късно 55 дни преди изборния ден.Тя се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Обшият и числен състав е до 25 членове, мнозинството «i които трябва да бъдат юристи, които имат най-малко 10 години юридически стаж.

/2/Мандатът на член на Централната избирателна комисия съвпада с мандата на избраното Народно събрание. Той може да бъде прекратен предсрочно:

1.при смърт или подаване на оставка.

2.при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание " лишаване от свобода" за умишлено престъпление.     '

3.при несъвместимост с длъжности и дейности по чл. 15.

4.при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията, продължи пя повече от една година.

/ 3 /. Прекратяването на мандата става с указ на Президента, В случаите по т. 3 и 4 от предходната алинея това става по предложение на Централната избирателна комисия, за което трябва да са гласували 2/ 3 от членовете й.

Чл. 10. / 1 /. Съставите на районните избирателни комисии се назначават най-късно 40 дни преди изборния ден от Централната избирателна комисия по предложение на кмета на общината, където е образуван района, след консултации с политическите партии или коалиции представени в Народното събрание или такива, които имат утвърдени местни структури и клубове. Денят,часът и мястото на консултациите се съобщава писмено.

/2/.Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и от 3 до 7 членове, представители на политически партии, коалиции или безпартийни. Мнозинството от нейния състав по възможност трябва да бъде от юристи.

/ 3 / В съставът на комисията трябва да участват по възможност представители на всички политически сили, посочени в алинея първа. Никоя политическа партия или коалиция не може да има повече от 1/3 от общия брой членове на комисията.

/ 4 /. Кметът изготвя предложението си като съобразява исканията на политическите сили с изискванията на предходната алинея.

/ 5 /. Ако кметът на общината не е направил предложението си в срока по ал. 1, областният управител прави предложение в нов тридневен срок по същия ред. В този случай Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия най-късно 35 дни преди изборния ден.

Чл. 11./1/.Секционните избирателни комисии се назначават с решение на районната избирателна комисия по реда и условията указани в предходния член най-късно 30 дни преди изборния ден.

/ 2 / Всяка секционна избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и до 4 членове.

Чл. 12. Централната избирателна комисия:

1.следи за изпълнението на този закон и упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на районните и секционни избирателни комисии;

2.назначава районните избирателни комисии;

3.разглежда жалби против решения и действия на районните избирателни комисии и се произнася по същество с окончателно решение в 3 дневен

срок;

4. регистрира и обявява за участие в изборите партии или коалиции;

5. осъществява контрол за регистрацията на кандидатите на партиите и коалициите, както и за независимите кандидати за народни представители а мажоритарните избирателни райони;

6.определя условията и реда за участие на наблюдатели от чужбина и ги

снабдява със съответен документ;

7.обявява конкурс за компютърната обработка на изборните резултати;

8.обявява резултатите от изборите по националните избирателни листи на партиите и коалициите;

9. Обнародва в " Държавен вестник " имената на избраните депутати;

10 .след изборите извършва проверка на избирателните списъци и ако установи, че гражданин е гласувал повече от веднъж в нарушение на този закон, уведомява органите на прокуратурата;

11. Насрочва частични избори при овакантяване на място на народен представител.

/1/.Решенията на Централната избирателна комисия могат да бъдат обжалвани в 3 дневен срок от съобщаването им пред Върховния административен съд, който се произнася по същество с окончателно решение, което се обявява веднага след приключване на делото.

Чл. 13. / 1 /. Районната избирателна комисия:

1.следи за изпълнението на този закон на територията на избирателния район и упражнява контрол и методическо ръководство върху дейността на секционните избирателни комисии;

2.назначава членовете на секционните избирателни комисии;

3.следи за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци;

4.снабдява секционните избирателни комисии с избирателни кутии; бюлетини, протоколи за избор на народни представители;

5.регистрира кандидатите за народни представители и избирателния |МЙон;

6.регистрира застъпниците на кандидатите за народни представители и им издава удостоверения;

7.обявява за избран спечелилия изборите кандидат за народен представител по мажоритарната система, въз основа на резултатите от гласуването по протоколите на секционните избирателни комисии;

8.съставя протокол за резултатите от гласуването в избирателния окръг и предава в 3 дневен срок от деня на избора на Централната избирателна комисия.

/1/.Мандатът на членовете на районната избирателна комисия съвпада с мандата на избраното Народно събрание. Той може да бъде прекратен предсрочно с решение на Централната избирателна комисия, на основанията посочени в чл. 9 ал. 2. Новите членове се определят от състава на резервните членове.

/ 2 /. Решенията и действията на районната избирателна комисия могат да бъдат обжалвани пред Централната избирателна комисия в 3 дневен срок от съобщаването им, която се произнася по същество с окончателно решение, което обявява веднага.

Чл. 14, Секционната избирателна комисия:

1.осигурява подреждането на изборното помещение в съответствие с изискванията на този закон;

2.осигурява свободното и спокойно упражняване на избирателните право

на гражданите;

3.преброява гласовете и изготвя протокола за изборните резултати е го предава на районната избирателна комисия до 24 от обявяване на изборния ден за приключен;

4.разглежда жалби по които се произнася веднага;

/1/При произвеждане на избора указанията на председателя на секционната избирателна комисия са задължителни за всички граждани в изборното помещение. Те могат да бъдат отменени само с решение на самата комисия.

/ 3 /. Решенията на секционната избирателна комисия се съобщават веднага на присъстващите представители на политически партии и застъпници на кандидатите. Те могат да бъдат обжалвани пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно в рамките на изборния ден.

Чл. 15. / 1 /. За членове на избирателните комисии не могат да бъдат избирани министри, областни управители, кметове, както и техни служители, народни представители, общински съветници, военнослужещи и служители от МЗР, както и кандидати за народни представители.

/2/. Членовете на Централната избирателна комисия и районите избирателни комисии не могат да заемат ръководни длъжности в политически партии на централно и местно равнище.

Чл. 16. / 1 /. Членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на закона.

/2/.Членовете на избирателните комисия, ако са на държавна или общинска служба, се освобождават от задълженията им за времето, необходимо за работата на съответната комисия. За това време те получават служебен неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж по специалността. Те могат да ползват и полагащия им се платен годишен отпуск.

/ 3 /. Членовете на избирателните комисии получават възнаграждение за работата си в тях. Възнаграждението на членовете на Централната избирателна комисия е рано на това на член- съдия от ВКС, на заместник- председателите и секретар - на председател на отделения във ВКС, а на председателя - на заместник-председател на ВКС. Възнаграждението на членовете на районните избирателни комисии - на член на окръжен съд, на секретаря и заместник-председателите - на заместник председател на окръжен съд, а на председателя -на председател на окръжен съд. Възнаграждението на членовете на секционните комисии се определя еднократно се решение на ЦИК.

Чл. 17 / 1 /. Заседанията на Централната избирателна комисия са публични. /2/3 заседанията на районните избирателни комисии могат да присъстват застъпниците на кандидатите.

Чл. 18. Решенията на избирателните комисии се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията, освен в случаите когато този закон предвижда друго мнозинство.

 

Глава трета

Избирателни райони

 

Чл. 19. / 1 /. Територията на Република България се разделя на 120 избирателни района.

/2/.Разделянето се извършва с Указ на Президента 55 дни преди изборния ден.

/ 3 /. Големината на избирателните райони се определя на базата на последните данни за броя на населението за страната. Допускат се отклонения до 20 % в сравнение със средностатистическия брой на населението за всеки район.

/4/. Районите се образуват в границите на общините. Изключения се допускат само ако не могат да се спазят изискванията на предходната алинея. В тези случаи задълженията на кметовете и общинските администрации по този закон се изпълняват от общините, на територията на които се намира центъра на избирателния район.

Чл. 20. / 1 /. Всеки избирателен район се разделя на избирателни секции, в които се извършва гласуването н преброяването на гласовете.

/2/.Кметът на общината образува избирателните секции в избирателния район на територията на общината най- късно 45 дни преди изборния ден.

Чл. 21. / 1/. Всяка избирателна секция се образува на базата на 1000 жители от избирателния район.

/2/.Секциите се образуват по възможност в обособени населени места.

/ 3 /. Ако населеното място е по-голямо от 1000 жители се образуват толкова секции, колкото числото 1000 се съдържа в броя на жителите. При остатък по-голям или равен на 500 се образува отделна секция, а при остатък, по-малък от 500, избирателите се разпределят между съседните секции.

/ 4 /. В обособени населени места с население под 500 души могат ла се образуват отделни секции, освен ако разстоянията и съобщителните връзки позволяват сехционната комисия да бъде в общ център за няколко малки селища.

/5/. В болници, родилни домове, домове за стари хора, санаториуми, следствени арести, затвори и други такива се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 30 избиратели.

/6 /. В плавателни съдове под български флаг с екипаж от български граждани не по-малко от 30 души се образуват избирателни секции

 

Глава четвърта

Избирателни списъци

 

Чл. 22. / 1 /. Избирателните списъци се съставят от общинските администрации, на територията на които е образуван избирателния район и се подписват от кмета на общината.

/ 2 /.Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка секция на базата на данните за регистъра на населението.

/ 3 / В избирателните списъци се включват всички български граждани, които отговарят на условията на чл. 3, с изключение на тези, които трайно са заминали за чужбина.

/ 4 / Всеки избирател се включва само в един избирателен списък.

/5 /. В избирателния списък се вписват трите имена на избирателя, адресът и единния граждански номер на избирателя. Ако до изготвяне на избирателния списък бъде променено наименованието на улицата, жилищния комплекс или номерацията, в списъка се вписват и старите наименования и номерация.

Чл. 23. Избирателните списъци се обявяват от кмета на общината не по-късно от 30 дни преди изборния ден. То се извършва чрез излагане на избирателните списъци пред и в помещенията, в които ще се помещават избирателните секции, пред общината и на други общодостъпни места.

Чл. 24. / 1 /.Всеки избирател може да иска поправка, допълнение или отстраняване на други непълноти или грешки в избирателния списък, както за себе си, така и за всеки вписан или не вписан в него.

/2/.Заявленията се отправят в писмена или устна форма до кмета на общината. Той или упълномощено от него лице са длъжни да се произнесат в тридневен срок с мотивирано решение, което се съобщава на заявителя.

/ 3 /. В тридневен срок от съобщението заявителят може да обжалва решението пред районния съд, който се произнася в тридневен срок в открито заседание с призоваване на заявителя и представител на общинския съвет.Решението се обявява веднага. Когато до изборния ден остават по-малко от три дни, заседанието на съда се насрочва и решението се произнася до края на деня, предшестваш изборния ден.

/ 4 /. Поправките в избирателните списъци по предходните две алинеи се правят незабавно.

Чл. 25. / 1 / Освен в случаите по предходния член, дописване в избирателния списък се допуша в деня на изборите от секционната избирателна комисия, по искане на невписан в избирателния списък избирател, който отговаря на условията на чл. 3 и има право да гласува в съответната секция. Избирателното право на такъв гражданин се установява срещу представяне на личен паспорт / лична карта /, а за изтърпелите наказание " лишаване от свобода" или които вече не са под запрещение - с представяне на съответен документ. Тези избиратели се вписват в допълнителен списък.

/ 2 /. В допълнителния списък се вписват и избирателите, на които е издадено удостоверение за гласуване на друго място. Такова се издава само на кандидатите за народни представители, членовете на избирателните комисии, както и на други лица ангажирани в провеждането на изборите.

/ 3 /. Удостоверението се подписва от кмета и секретаря на общината и се завежда в специален регистър. То се издава срещу заявление на избирателя, към което се прилага и декларация, че няма да гласува на друго място.

Чл. 26. Оригиналите на избирателните списъци, както и другите избирателни книжа се пазят в общината до следващите избори, след което се предават на Държавния архив.

 

Глава пета

Кандидати за народни представители

 

Чл. 27. Кандидатите за народни представители се предлагат от политическите партии и коалиции регистрирани пред ЦИК най- късно 30 дни преди деня на изборите, както и от инициативни комитети за регистриране на независими кандидати.

Чл. 28. / 1 /. Право да бъдат регистрирани пред ЦИК имат всички партии регистрирани по Закона за политическите партии. Коалиции могат да бъдат образувани само от регистрирани по същия закон политически партии.

Вариант 2 на ал. 1. / в случай, че в ЗПП не бъде регламентиран този въпрос/:

Чл. 28. Право да бъдат регистрирани пред ЦИК имат:

1.Политическите партии, които са представени в последното Народно събрание;

2.Всички останали политически партии, при условие, че участието им в изборите е подкрепено от подписите на 5000 избиратели;

3.Коалициите се образуват от политически партии, които отговарят на условията за регистрация по предходните две точки.

/2/.Всяка партия или коалиция може да предложи за регистрация до двама кандидати в един избирателен район.

/ 3 /. Регистрирането на кандидатите на политически партии и коалиции се извършва в районните избирателни комисии най-късно 30 дни преди изборния ден.

/ 4 /. Не могат да бъдат регистрирани като кандидати за народни представители предложени от политически партии и коалиции кадрови военнослужещи, кадрови служещи на МВР, съдии, прокурори и следователи.

/ 5 /. Регистрирането се извършва в нарочен регистър при представяне на следните документи:

1.предложение от централното ръководство на партията или коалицията, подписано от представляващия партията според съдебното решение за вписването й, а за коалициите - от представляващия или представляващите коалицията, според протокола за образуването й.

2.заявление от кандидата, че е съгласен да бъде кандидатиран от посочилата го партия или коалиция, в което се посочва неговия адрес, ЕГН и местожителство.

3.декларация от кандидата, че отговоря на условията по чл. 4 и по предходната ал. четвърта, както и за неговото семейно положение и имотно състояние.

Чл. 29. / I /. Независими кандидати за народни представители се регистрират най- късно 30 дни преди деня на изборите пред съответната районна избирателна комисия, ако кандидатурата им е подкрепена с подписите на 2000 / вариант: 1000 / избиратели от съответния избирателен район. Кандидатурата се предлага от инициативен комитет в състав от 3 до 5 избиратели, регистриран пред съответната избирателна комисия, който организира събирането на подписи.

Към предложението се прилагат документите упоменати в чл. 29 ал. 2

т. 2 и 3.

/ 2 / .Списъците по ал.2 и ал. 3 трябва да съдържат трите имена на избирателя, точния му адрес, единния граждански номер и подписа.

/ 3 / Районната избирателна комисия проверява броя и коректността на данните за избирателите подкрепили подписката.Когато кандидатурата не е подкрепена от необходимия брой избиратели, районната избирателна комисия анулира направената регистрация. Решението за анулиране се съобщава и обжалва по реда на чл. 30.

 

Чл. 30. / 1 /. Когато не са спазени изискванията на този закон за регистрация на кандидат, районната избирателна комисия отказва да извърши регистрацията с мотивирано решение, което се съобщава незабавно на партията, коалицията или инициативния комитет, както и на самия кандидат.

/2/.Отказът по предходната алинея може да се обжалва пред ЦИК в тридневен срок от съобщението.

/ 3 /. Централната избирателна комисия се произнася в 3 дневен срок с решение по същество, което е окончателно.

Чл. 31. / 1 / При отказ да се регистрират кандидати на партия или коалиция същите могат да предложат нови кандидати, но не по- късно от 20 дни преди изборния ден.

/2/.При условията на предходната алинея нови кандидати могат да се предложат и когато първоначално регистрираните починат или изпаднат в трайна невъзможност да участват в изборите.

/ 3 /. При анулиране регистрацията на независим кандидат поради спадане броя на подкрепилите го избиратели след направената проверка под законния минимум, инициативният комитет може да организира допълнителна подписка, която трябва да бъде представена в районната избирателна комисия в срока по предходната алинея. При повторното регистриране важат разпоредбите на чл. 29 ал.2 и 3, но в случай на повторно анулиране, решението не подлежи на обжалване.

Чл. 32 /1 /. Всеки кандидат за народен представител може да има по един застъпник за всяка избирателна секция.

/2/.Застъпникът подпомага кандидатите в избирателната кампания и представлява техните интереси пред държавните органи и избирателните комисии.

Чл. 33. / 1 /. Кандидатите за народни представители и техните застъпници имат качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс от момента на регистрирането им като такива до окончателното обявяване на изборния резултат.

/ 2 /. Те не могат да бъдат задържани или привличани към наказателна отговорност, освен в случаите на заварено тежко престъпление.

/ 3 /. Кандидатите за народни представители, които са на ръководна държавна или общинска служба, прекъсват изпълнението й за периода посочен в алинея първа. Те получават по избор неплатен служебен или редовен, платен годишен отпуск.

/ 4 /.За кандидатите за народни представители, чиито регистрации са анулирани по реда на чл. 29 ал. 3 правата и задълженията по предходните алинеи се прекратяват от деня на анулирането.

 

Глава шеста

Предизборна кампания

 

Чл. 34. / 1 /. Предизборната агитация може да започне най-рано 20 дни преди деня на изборите

/ 2 /. Не се допуска предизборна агитация в деня за размисъл- 24 часа преди изборния ден.

Чл. 35. / 1 /. Предизборната агитация се води на български език.

/2/.Предизборните събрания са публични. За реда за провеждането им, както и за провеждането на други публични прояви се прилагат разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите

Чл. 36. / 1 /. Държавните и общински служители, военнослужещите от Въоръжените сили, военизираните служители на МВР не могат да участват в предизборна агитация.

/2/.Не се допуска предизборна агитация във военните поделения и поделенията на МВР.

 

Чл. 37 Политическите партии и коалиции, както и кандидатите за депутати са равнопоставени по отношение на правото ла организират, провеждат и участват в агитационни предизборни прояви. Никоя партия, коалиция или кандидат не може да се ползват със специални предимства в качеството им на такива. Редът, поредността и времетраенето на предизборните им прояви и тяхното отразяване в средствата за масова информации зависи само от техническите възможности и вътрешните правила на органите, институциите и организациите, които отразяват тези прояви.

Чл. 38. / 1 /. Българското национално радио и Българската национална телевизия могат да бъдат използвани за целите на предизборната кампания само под формата на встъпителни и заключителни обръщения и дебати.Времето и реда на провеждането им се определят от съответните ръководства при спазване принципа на равнопоставеност на участниците.

/2/.При отразяване в хроники на предизборната кампания националните електронни медии спазват принципите на равенство и обективност.

Чл. 39. / 1 /. Частните електронни медии н печатните издания без ограничения могат да дават достъп за агитационни прояви на различните политически партии, коалиции и кандидати. Те са длъжни обаче да им предоставят еднакви финансови условия, които се обявяват публично.

/ 2 /.Частните електронни медии съобщават на Централната избирателна комисия цените, при които предоставят време и условията, при които съставят програми за предизборната кампания на политически партии, коалиции и кандидати. Комисията следи за изпълнението на това задължение и по молба на засегнатите лица санкционира нарушителите.

Чл. 40. /1/. Регионалните телевизионни и радиостанции, както и местните кабелни телевизии и радиовъзли се използват от кандидатите, партиите и коалициите по реда предвиден в чл. 37.

/2/.Встъпителни и заключителни обръщения се излъчват и дебати се провеждат по медиите упоменати в предходната алинея само между самите кандидати.

Чл. 41. /1/. Кандидат, чието достойнство и конституционни права са накърнени от предаване излъчено в негово отсъствие има право на отговор.

/2/.Отговорът трябва да бъде излъчен до 24 часа след получаването му.

/ 3 /. Излъчването на отговора е безплатно и трябва да бъде осъществено в същата по тематика рубрика.

Чл. 42. / 1 /. Печатните издания без ограничения могат да отделят място за предизборна агитация на партиите, коалициите и кандидатите и да отразяват предизборната кампания.

/ 2 /. Кандидат, чието добро име и конституционни права са засегнати от публикация в печатно издание има права на отговор. Главният редактор на изданието е длъжен да отпечата отговора в следващия брой след получаването му. Отпечатването е безплатно и се отразява в същата рубрика на изданието, със същия шрифт. Съкращения не се допускат ако обемът на отговора не надвишава този на който се отговаря.

Чл. 43 / 1 /. Възражения за неспазване правото на отговор от националните медии, включително и от частни медии с национален обхват, както и от печатните издания с национален обхват, се правят пред Централната избирателна комисия в срок от 24 часа след излъчването или публикацията. Комисията се произнася в същия срок.

/2/.Възражение за неспазване правото на отговор от регионалните телевизионни и радиостанции, кабелни телевизии, радиовъзли и местния печат се правят в срок от 24 часа пред районната избирателна комисия, където е регистриран кандидата и е в обхвата на излъчването на предаването или разпространението на публикацията. Комисията се произнася в същия срок.

/ 3 /. Решенията по предходните две алинеи са задължителни за посочените медии и издания. Неспазването им представлява неизпълнение на служебно задължение по смисъла на чл. 282 от Наказателния кодекс.

Чл. 44 / 1 /. На агитационните материали като афиши, плакати и други подобни задължително се отбелязва от името на коя партия, коалиция или кандидат се издават.

/ 2 /. Със заповед на кмета на общината се определят публичните места, на които могат да се разлепват агитационни материали, както и максималната площ, която може да се ползва от отделен кандидат. Държавният или общински транспорт не могат да се ползват за агитационни цели.

/ 3 /. Агитационни материали могат да се поставят върху частни имоти само с разрешение на собственика или управителя на имота.

/ 4 /. Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават безопасността на движението, живота и здравето на гражданите, както и такива, които нанасят вреди върху материални обекти, независимо чия собственост са.

/5/.Забранява се разпространението на агитационни материали, които накърняват честа и достойнството на кандидатите, както и добрите нрави.

/6/.Възражения за неспазване изискванията по предходните алинеи се правят пред районната избирателна комисия в срок от 24 часа. Тя може да разпореди изземване, премахване или унищожаване на агитационните материали поставени в нарушение на този закон или на заповедта на кмета. Решението на комисията се изпълнява със съдействието на органите на МВР.

Чл. 45. /1 /. Социологически проучвания на общественото мнение за шансовете за класиране на партиите, коалициите и кандидатите могат да бъдат извършвани и оповестявани до деня на изборите.

/ 2 /. Социологически проучвания за резултатите от изборите извършени в самия изборен ден не могат се огласяват преди приключването му. Те могат да се извършват само извън сградите, в които се помещават избирателните секции.

 

 

Глава седма

Финансиране на предизборната кампания

 

Чл. 46 /1 /. Предизборната кампания на партиите, коалициите и кандидатите се финансира с техни собствени средства. Допуска се подпомагането им чрез дарения от физически и юридически лица.

/ 2 /. Не се допускат дарения, както и финансиране под каквато и да е форма от чужди държави, чуждестранни физически и юридически лица и юридически лица с държавно, общинско или чуждестранно участие.

/ 3 /. Не се допускат дарения от анонимни лица освен в случаите когато на събрания, митинги и други публични прояви се събират средства в запечатана каса или каси за подпомагане на кандидата или политическата сила.Това се обявява предварително и се избира или посочва комисия, която отваря касата, преброява средствата и съставя протокол, който е отчетен документ.

/ 4 /. Даренията трябва да бъдат оповестени публично. Партиите и коалициите длъжни да уведомят писмено Централната избирателна комисия за направените в тяхна полза дарения, а кандидатите за депутати - съответната районна избирателна комисия. В предпоследния ден преди деня на избора комисиите предоставят на разположение на средствата за масова информация справка за получените сведения. Копие от тази справка се изпраща на Сметната палата.

Чл. 47. Държавата кредитира регистрираните кандидати със заеми в размер до 20000 лв. при лихва 2 % със срок за погасяване 3 години. Ако кандидатът не предложи надлежна гаранция като такава може да служи и поръчителство от пет лица, притежаващи недвижима собственост.

Чл. 48. В двумесечен срок от приключване на изборите партиите и коалициите представят пред Сметната палата, а кандидатите - пред териториалните й поделения, финансов отчет за вложените, получени под формата на дарения и изразходвани средства.

Чл. 49. Ако се установи, че кандидат за депутат е избран със средства получени в нарушение разпоредбата на чл. 45, по предложение на Председателя на Сметната палата прави мотивирано предложение до всички органи упоменати в чл. 150 ал. 1 изречение 1 от Конституцията да отнесат до Конституционния съд въпроса за законността избора му.

 

Глава осма

Избирателни бюлетини и избирателни кутии

 

Чл. 50. /1 /. Гласуването се извършва с бюлетини от бяла непрозрачна хартия, които са еднакви по форма и големина във всеки избирателен район,които се поставят в бели непрозрачни пликове.

/2/.Бюлетините и пликовете се изработват по образец одобрен от Централната избирателна комисия и обнародван в "Държавен вестник".

Чл. 51. / I /.Върху лицевата страна на бюлетината се нанасят имената на кандидатите за депутати във всеки избирателен район.

/2/.Когато кандидатите са предложени от партии или коалиции след имената на кандидатите се изписват и наименованията на партиите или коалициите, според регистрацията им в ЦИК. След имената на независимите кандидати се изписва " независим".

/ 3 /. Пред името на всеки от кандидатите се изписва празно квадратче, а което избирателят попълва със знака X за избрания от него кандидат.

/ 4 /. Поредността на изписването на имената на кандидатите в бюлетината се определя чрез жребий проведен от председателя на районната избирателна комисия в присъствието на нейните членове. Жребият се провежда публично а тридневен срок от приключването регистрацията на кандидатите / 20 дни преди изборите / като часа и мястото се определят с решение на РИК, което се оповестява. Изтеглянето на жребия се извършва от кандидатите, а в тяхно отсъствие- от председателя на избирателната комисия. Когато партия или коалиция са предложили двама кандидати имената им се изписват последователно, като поредността се определя от номера на изтегленото по-малко число.

/ 5 /. За резултатите от жребия се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на комисията. Бюлетините се отпечатват въз основа на препис от протокола.

Чл. 52 / 1 /. Избирателните кутии са бели на цвят. Техният образец и размери се определят с решение на ЦИК, което се обнародва в " Държавен вестник".

/2/.Изработването на избирателните кутии се организира от общинската администрация, съгласувано с районните избирателни комисии.

/ 3 /. По същия начин се изработват и печати, по образец одобрен с решение на ЦИК, обнародвано в " Държавен вестник". Номерът на печата за всяка секционна избирателна комисия е различен и съвпада с номера на секцията.

Чл. 53. Избирателните бюлетини, пликовете, кутиите, печатите, помощните материали, както и избирателните списъци, формулярите на протоколите, черновите и извлеченията от тях, се предават на председателите на районните избирателни комисии в предизборния ден.

/2/.Председателят на секционната избирателна комисия и упълномощено от кмета на общината лице подписват приемно-предавателен протокол в три екземпляра, който се подпечатва с печата на секцията. Третият екземпляр се изпраща на районната избирателна комисия.

 

Глава девета

Гласуване

 

Чл. 54 /1 /. Гласуването се извършва по избирателни секции в специално подготвени за целта помещения, определени от кметовете на общини или кметства, съгласувано с районните избирателни комисии.

/2/.Във всяка избирателна секции трябва да има до две кабини за гласуване, които трябва да осигуряват пълна анонимност за гласуването и необходимите удобства за избирателите да изразят волята си.

/ 3 /. На фронталната стена на кабината трябва да бъде залепен ясно видим уголемен образец на бюлетината за гласуване, под който се поставя масичка и химикалки за отбелязване предпочитанието на кандидата.

/ 4/. В кабината за гласуване се поставят достатъчен брой бюлетини.

Чл. 55. / 1 /. Пред избирателното помещение се поставя уголемен образец от бюлетината за гласуване.

/2/.Забранено е пред помещенията за гласуване и в обсега на непосредствена видимост от тях да се поставят агитационни материали, както и да се извършва агитация устно, писмено или под каквато и да е друга форма. Нарушенията на тези изисквания се отстраняват от органите на МВР по нареждане на председателя на секционната комисия.

/ 3 /. Избирателните помещения се охраняват отвън от служители на МВР.

Чл. 56. / 1 /. Избирателните помещения се запечатват от секционната избирателна комисия след съставяне на приемно- предавателния протокол по чл. 53. Всички материали по този протокол се съхраняват вътре в тях.

/2/.Запечатаните помещения се охраняват от служители на МВР.

Чл. 57. / I /Всички действия на секционната комисия в изборния ден са публични и се извършват в присъствието на кандидатите, представители на партии и коалиции, инициативни комитети, застъпници, наблюдатели и журналисти.

/2/.Представители на партии и коалиции могат да бъдат само писмено упълномощени от централното или регионално ръководство лица. В избирателната секция се допуска един представител, който може да бъде сменян в течение на изборния ден.

/ 3 /. Застъпниците се регистрират и снабдяват с удостоверение по образец от районната избирателна комисия. В избирателната секция се допуска един застъпник за всеки кандидат, който може да бъде сменян.

/ 4 /. Наблюдателите се легитимират с удостоверение по образец издадено от Централната избирателна комисия. Такива са:

а/.представители на чуждестранни правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към спазването на правата на човека, ако са поканени чрез Министерството на външните работи.

б/.представители на чуждестранни политически партии, движения и отделни лица, поканени от участващи в изборите политически партии и коалиции чрез Министерството на външните работи.

в/. Упълномощени членове на български организации, чиято основна дейност е спазването правата на човека или провеждането на свободни и демократични избори, ако имат съответна съдебна регистрация. Те се легитимират с удостоверение издадено от ЦИК.

Чл. 58. / 1 /. Откриването на изборния ден става в 7 часа сутринта от председателя на секционната комисия, ако присъстват повече от половината й

членове. Председателят разпечатва изборните помещения независимо от липсата на кворум.

/ 2 /. При липса на кворум, ако до един час не се явят достатъчен брой членове яа комисията, председателят включва резервните членове и пристъпва към избора, като уведомява районната избирателна комисия.

/ 3 /. Ако председателят, заместник - председателят или секретарят на комисията не се явят до един час от откриване на изборния ден, районната избирателна комисия назначава членове на комисията на съответните длъжности и попълва състава й с резервни членове

/ 4 /. Председателят заедно с членовете на комисията проверява наличието на изборните книжа и материали, състоянието на кабините за гласуване и изправността на избирателната кутия. Последната се обръща с капака надолу, за да се провери дали е празна и се запечатва с лента, върху която стоят подписите на членовете на комисията и нейния печат.

/ 5 /. Председателят и заместник-председателят на комисията проверяват удостоверенията на застъпниците, представителите на партиите, коалициите, инициативните комитети и журналистическите карти на журналисти

/ 6 /. След привършване на всички подготвителни действия председателят обявява изборния ден за открит и приканва избирателите да гласуват.

Чл. 59. По време на гласуването лицата посочени в чл. 57 заемат по-отдалечените места от кабината за гласуване и не трябва да пречат на свободното придвижване на избирателите.

Чл. 60. /1 /. Избирателят удостоверява самоличността си пред комисията с личен паспорт /лична карта/, а наборните военнослужещи - с военна книжка.

/2/.Председателят или определен от него член на комисията сверяват данните по документите за самоличност с тези по избирателния списък. Ако се констатира различие в единния граждански номер то се отбелязва в графа "забележки".

/ 3 /. Избирателите с удостоверения за гласуване на друго място ги предават на комисията, която ги прилага към избирателния списък.

/ 4 /. Ако избирателят не е включен в избирателния списък, но има местожителство в общината, където е избирателния район и адресна регистрация в секцията, той се дописва в избирателния списък.

Чл. 61. /1 /. След удостоверяване на самоличността избирателят влиза в кабината за гласуване, отбелязва предпочитанието си в квадратчето пред името на кандидата и поставя бюлетината в плик, след което излиза и пуска плика в избирателната кутия.

/2/. След пускането на плика избирателят полага подпис в специална графа " гласувал" в избирателния списък

Чл. 62. /1/. По време когато избирателят се намира в кабината за гласуване е забранено присъствието на други лица.

/ 2 /. На избирател, който поради очевидно слабо зрение или друг физически недъг не е в състояние да извърши необходимите действия при гласуването, председателят на комисията или негов заместник може да разреши да влезе в кабината с придружител, посочен от избирателя. Този факт се отбелязва в графа "забележки" от избирателния списък. Едно и също лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

Чл. 63. /1 /. В избирателната кабина винаги трябва да има достатъчен брой бюлетини и пликове. По сигнал на избиратели или периодически, член на избирателната комисия попълва този брой, когато в кабината няма избирател.

/2/.Забранява се изнасянето на бюлетини и пликове извън избирателното помещение. Избирателната кутия трябва да стои само на масата на комисията.

/ 3 /. Когато избирателната кутия се напълни тя се запечатва с лента, върху която стоят подписите на членовете на комисията и нейния печат. Резервната кутия се включва по реда указан в чл. 58 ал. 4 изречение второ.

Чл. 64. / 1 /. Председателят на комисията следи за спазване на реда в изборното помещение. Въоръжени лица не се допускат в него, включително и служители на МВР, освен ако председателят не поиска от последните съдействие за възстановяване на реда.

/ 2 /. Когато са налице съществени нарушения на избирателния процес, секционната комисия може да преустанови гласуването до отстраняване на нарушенията. За това си решение та съобщава на районната избирателна комисия.

Чл. 65. / 1 /. Гласуването приключва в 19 часа.

/2/1 Ако след този час пред изборното помещение има негласували избиратели, гласуването продължава, докато всички дошли да гласуват упражнят правото си на глас.

 

Глава десета

Установяване на изборните резултати

 

Чл. 66. /1 /. В 19 часа или след като бъде изпълнено изискването на чл. 65 ал. 2 председателят обявява изборния ден за приключен и отбелязва това в секционния протокол.

/ 2 /. Неизползваните бюлетини и пликове се опаковат и запечатват, получените резултати се отбелязват в протокола, след което се пристъпва към отваряне на избирателната кутия. Тези действия се извършват в присъствието на лицата посочени в чл. 57.

Чл. 67. /1 /. Най-напред, секционната избирателна комисия сверява броя на избирателните пликове в кутията с броя на гласувалите по избирателния списък и отбелязва цифрите в съответните графи на протокола.

/2/. След това се пристъпва към отваряне на пликовете. В отделни купчинки се сортират действителните и недействителни бюлетини.

/ 3 /. Член на комисията вади бюлетината от плика, показва я на всички членове на комисията и я подава на председателя, който я поставя в отделни купчинки. Най-напред се отделят действителните от недействителните бюлетини.

Чл. 68. /1 /. Недействителни са бюлетините когато:

1. в плика има две или повече бюлетини. В този случай комисията ги връща обратно в плика, сортира ти отделно и отбелязва техния брой в описа;

2. намерени са в избирателната кутия без плик;

З. в бюлетината няма отбелязано предпочитанието на избирателя в квадратчето или има отбелязване в две или повече квадратчета;

4. не са по установения образец. Отклонения от бюлетината дължащи се на технически дефекти, механически увреждания, зацапвания или зачерквания не правят бюлетината недействителна, ако е възможно недвусмислено да се определи волята на избирателя.

/ 2 /. Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. / 3 /. Недействителните бюлетини се сортира! по групи в съответствие с разновидностите посочени в ал. 1 и 2 и се съхраняват отделно.

Чл. 69. /1 /. След установяване на недействителните бюлетини започва преброяването на гласовете за всеки кандидат по действителните бюлетини, по

реса указан в чл. 67 ал. 3.

Чл. 70/1 / Образецът на секционния протокол се одобрява с решение на ЦИК и се публикува в " Държавен вестник".

/ 2 /. Секционния протокол е в три идентични екземпляра на хартия. Същият вид има и черновата, но диагонално тя е пресечена с надпис "Чернова". Тя се попълва преди протокола. / 3 / Секционният протокол съдържа:

1. Номерът на избирателната секции и избирателния окръг и наименованието на общината;

2. часът на откриване и приключване на изборния ден;

3.  Имената на регистрираните кандидати според листата и подадените
действителни гласове за всеки от тях;

4. броят на избирателите по избирателния списък и броят на допълнително
вписаните в изборния ден;

5. броят на гласувалите избиратели според подписите им в избирателния

списък;

6.броят на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове;

7.броят на действителните бюлетини;

8.броят на недействителните бюлетини-общо и по видовете посочени в чл.68;

/2/.Данните се вписват с числа и думи.

/ 3 /. Секционният протокол съдържа и раздел " забележки", в който се вписват:

обстановката, при която е протекъл избора;

броя на подадените жалби н възражения, както и посочване на решенията във връзка с тях;

други бележки във връзка с реда на провеждане на избора и установяване на изборните резултати.

Чл. 71. /1 /.Протоколите се подписват от всички членове на комисията на всяка страница. Член на комисията не може да откаже подписването на протокола, но може да го подпише с особено мнение, което може да бъде изразено отделно. В такъв случай то се прикрепва към протокола. Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

/2/.Поправки в протоколите се отбелязват с "поправка" и се подписват от всички членове на комисията.

Чл. 72. /1 /.След подписването на протокола председателя обявява резултатите от избора чрез разлепване на видно място препис-извлечение от протокола.

/2/.Всяка партия, коалиция, член на инициативен комитет и кандидат може до получи извлечение от протокола.

Чл. 73. / 1 /. Първият екземпляр от протокола се изпраща на районната избирателна комисия. Вторият екземпляр заедно с всички изборни книжа и бюлетини се предава в общината за съхранение и архивиране. Третият екземпляр се изпраща на Централната избирателна комисия чрез районната избирателна комисия, приложен към нейния протокол.

/2/.Протоколите и изборните книжа се транспортират и предават в районната избирателна комисия и общината от председателя на секционната комисия, придружен от двама нейни членове, охранявани от служители на МВР.

Чл. 74. /1 /.След получаването на всички секционни протоколи районната избирателна комисия попълва протокол в два екземпляра, за образеца и техническите характеристики на който важи разпоредбата на чл. 69.

Чл. 75. / 1 /. Протоколът на районната избирателна комисия съдържа:

  1. 1.номерът на избирателния район и наименованието на общината;
  2. 2.броят на секционните избирателни комисии;
  3. 3.броят на избирателите според избирателните списъци;
  4. 4.броят на гласувалите избиратели според избирателните списъци;
  5. 5.броят на намерените пликове в избирателните кутии;
  6. 6.броят на действителните бюлетини;
  7. 7.броят на недействителните бюлетини и празни пликове;
  8. 8.имената и партийната принадлежност на кандидатите, подредени според избирателната бюлетина Срещу името на всеки кандидат се отбелязват броят на получените от него действителните гласове, според сбора по секционните протоколи.
  9. 9.броят на подадените жалби и възражения и взетите във връзка с тях решения.

/2/. Данните се вписват с числа и думи.

/ 3 /.Протоколите се съставят а два екземпляра, по образец одобрен от ЦИК и обнародван в " Държавен вестник". Първият екземпляр се изпраща в ЦИК заедно с първите екземпляри от секционните протоколи. Вторият екземпляр се изпраща за съхранение в общината.

/ 4 /. Разпоредбите на чл. 71 и 72 се прилагат и за протоколите на районната избирателна комисия.

 

Глава единадесета

Определяне на избраните кандидати

 

Чл. 76. /1 /. Въз основа на данните на съставения от нея протокол районната избирателна комисия определя с решение за избран в избирателния район кандидатът получил най-много действителни гласове.

/ 2 /. Ако двама кандидати са получили равен брой действителни гласове, районната избирателна комисия взема решение за провеждане между двамата на втори тур. Той се насрочва в 7 д срок в неработен ден.

/ 3 /. Избирането на народен представител по мажоритарния принцип в избирателния район се удостоверява от районната избирателна комисия.

/4/. При прекратяване на пълномощията на народен представител избран по начина посочен в предходните алинеи се провежда нов избор в избирателния район.

/2/.При прекъсване на пълномощията на народен представител поради избирането му за министър, той се замества за времето, през което изпълнява функциите си, от следващия народен представител по националната избирателна листа, съгласно чл. 79 ал. 4.

Чл. 77. /1 /. Определянето на останалите 120 депутати предложени от партии или коалиции в избирателните окръзи се извършва от Централната избирателна комисия след обработка на данните по протоколите на тези комисии и на приложените към тях секционни протоколи.

/2/.Централната избирателна комисия сумира по партии и коалиции получените действителни гласове за кандидатите на всяка от тях от всички избирателни окръзи. Не се вземат предвид гласовете подадени за избраните вече кандидати, както и тези подадени за независими кандидати.

/ 3 /. Общият брой на гласовете получен по начина указан в предходната алинея представлява общия брой на гласовете подаден за националните избирателни листи на партиите и коалициите, въз основа на която се определят останалите 120 кандидати.

/ 4 /. Националната избирателна листа на всяка партия или коалиция се състои от всички депутати предложени в избирателните райони.

Чл.78. Разпределението на мандатите по националната избирателна листа между партиите и коалициите се извършва пропорционално на получените съгласно предходната разпоредба за тях действителни гласове, съобразно методика на изчисляване, одобрена с решение на ЦИК и публикувана в " Държавен вестник" / Д.ОНТ /. За всяка партии или коалиция се определя кръгло число мандати.

Чл.79. / 1 /. Разпределението на определените съобразно предходния член мандати на партиите и коалициите между кандидатите по техните национални избирателни листи се извършва от Централната избирателна комисия след класирането им съобразно броя на получените действителни гласове за всеки от тях. В таблицата за класиране не се включват избраните вече кандидати.

/ 2 /. Ако двама кандидати от една и съща избирателна листа са получили еднакъв брой действителни гласове се тегли жребии пред ЦИК:

 

Чл. 80. /1/. Избирането на народен представител по пропорционалния принцип от националните избирателни листи се удостоверява от Централната избирателна комисия.

/2/.При прекратяване пълномощията на народен представител избран по начина посочен в предходните алинеи Централната избирателна комисия обявява за избран следващия по ред кандидат в таблицата съставена за партията или коалицията.

Чл. 81. При избиране на народни представители за Велико народно събрание се прилагат всички разпоредби на този закон, но от избирателните окръзи се избират първите двама по брой на подадените за тях действителни гласове народни представители, а от националните избирателни листи се избират останалите 160. Партиите и коалициите могат да предложат до четирима кандидати в избирателен район.

Чл. 82. /1 /.Законността на избора на народен представител може да се оспори пред Конституционния съд.

/ 2 /. Оспорването може да бъде направено от органите посочени в чл. 150 ал. 1 изречение 1. от Конституцията.

 

Глава дванадесета

Частични избори

 

Чл. 83. При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител избран в избирателен район се провежда се превежда избор за избиране на нов народен представител от същия район

Чл. 84. При провеждане на частичния избор се прилагат всички разпоредби на този закон, с изключение на тези отнасящи се до националните избирателни листи.

 

Глава тринадесета

Административно-наказателни разпоредби

 

Чл. 85. Редактор на печатно издание или ръководител на електронна медия, които нарушат разпоредбите на чл. 41 и 42 относно правото на отговор се наказват с глоба от 100 до 1000 лева.

Чл. 86. / 1 /. Ръководителите на партии или коалиции, които допуснат да бъде прието дарение за предизборната кампания в нарушение на изискванията на чл. 46 ал.2 се наказват с глоба от 250 до 1000 лв. Това наказание им се налага и когато не оповестят за получено дарение, съгласно изискванията на чл. 46 ал.4.

/ 2 /.Кандидат за народен представител, който не изпълни задълженията си по чл. 46 се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.

Чл. 87. / 1 /. Във всички останали случаи на нарушаване разпоредбите на този закон виновните лица се наказват с глоба от 20 до 200 лева.

/ 2 /. Ако нарушението е извършено от длъжностно лице размера на глобата се удвоява.

Чл. 88. / 1 /. Актовете за констатиране на нарушенията се съставят от председателите на Централната избирателна комисия или районната избирателна комисия, съобразността компетентността им в случая. При по-сложни случаи председателите могат да поискат по съставянето на акта да се произнесе и цялата комисия.

/ 2 / Общинските, областните администрации н органите на МВР са длъжни да указват пълно съдействие на избирателните комисии при събиране на доказателства в подкрепа на акта.

Чл. 89. /1 /. Актовете се съставят в тридневен срок от жалбата или сигнала за извършеното нарушение.

/ 2 /. Наказателните постановление за актовете съставени от районните избирателни комисии се издават от кметовете на общини, а за тези съставени от Централната избирателна комисия - от Министъра на вътрешните работи или упълномощен от него представител.

Чл. 90. За производството по издаване на актовете и реда за обжалване на наказателните постановления се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. В чл. 168 от Наказателния кодекс се създава нова алинея втора, със следното съдържание:

"чл. 168 / 2 /. Избирател, който гласува два пъти в рамките на един и съши избор се наказва с лишаване от свобода до 3 години или глобя до 3000 лева."

 

Александър Каракачанов

народен представител