УСТАВ НА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.1. Зелената партия/ЗП/ е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии, със седалище в град Софияиадрес на управление: гр. София, Район Възраждане,ул. „Поп Богомил”, № 49, ет. 1.

Чл.2. Устройствените принципи на ЗП са:

              - избор и мандатност;

              - демократичност на избора и взаимоотношенията;

              - равнопоставеност на половете в състава на всички изборни органи на партията;

              - равнопоставеност на правата и задълженията;

              - плурализъм на мненията;

              - откритост на партийната дейност;

              - отчетност на всички изборни изпълнителни органи.

              -задължителност на решенията на националните органи за териториалните органи според тяхната компетентност;

 

ІІ. ЦЕЛИ И НАЧИНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

 

Чл.3. Цел на ЗП е осъществяването на нейната Програма за изграждане на България като свободна и правова държава, с гарантиране на основните човешки права и свободи, с устойчиво природосъобразно развитие на икономиката, с развито гражданско общество и зачитане на традиционните морални и национални ценности на българския народ.

Чл.4.(1.) ЗП постига своите цели чрез представителство в Народното събрание, чрез участие в правителството и в местните органи на управление в Република България, посредством всички средства, разрешени от Конституцията и законите на страната.

                                    (2). Приоритетно за ЗП е участието в държавни и местни органи и организации, чиято дейност е свързана с опазване на околната среда и повишаване качеството на живот на гражданите.

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО

 

Чл.5.(1). В ЗП може да членува всеки дееспособен гражданин на Република България, който приема нейната Програма, спазва Устава и не членува в друга партия.

(2).Членството в партията е лично и е израз на лична воля и желание, не създава предимство пред другите граждани и е израз на доброволно съгласие за спазване на всички решения на органите на партията.

(3).Не могат да членуват в партията лица, за които със специален закон е забранено членство в политическа партия.

(4).Не могат да членуват в партията лица, които са били щатни или нещатни служители или сътрудници на Шесто управление на бившата Държавна сигурност.

(5).Лицата, които преди 01.01.1990 г. са били щатни или нещатни служители или сътрудници на бившата Държавна сигурност са длъжни писмено да обявят това обстоятелство преди гласуването и вземането на решение, относно приемането им в партията.

(6).Не могат да членуват в партията лица, които притежават пряко или по силата на споразумение търговски дружества или други юридически лица, чиято дейност е пряко свързана с дърводобив, добив на кариерни материали, строителство в защитени територии, разрушаване на съхранени естествени ландшафти и обекти на културно-историческото наследство, изграждане и управление на ски-зони или грубо и систематично нарушава екологичното законодателство. Не могат да членуват в партията и лица, които участват в управителните органи или са консултанти на подобни дружества или други юридически лица.

(7).Лицата, които притежават пряко или по силата на споразумение търговски дружества или други юридически лица, чиято дейност е пряко свързана с дървообработването могат да членуват в партията само с решение на НПС.

Чл.6.(1). Членството в ЗП е доброволно и се придобива и осъществява чрез партийните организации.

                                    (2). Придобиването на членство може да стане и чрез учредяване на нова партийна организация, съгласно чл.17 от Устава.

Чл.7. Всеки член на ЗП има право:

                                    (1). Да участва в разработването и осъществяването на политиката и решенията на ЗП;

                                    (2). Да избира и да бъде избиран в органите на ЗП;

                                    (3). Да избира кандидатите на ЗП в органите на централната и местна власт;

                                    (4). Да бъде избиран като кандидат на ЗП в органите на централната и местна власт;

                                    (5). Да иска и получава информация от всички национални, териториални и контролни партийни органи;

                                    (6). Да отправя критики, предложения и въпроси до всички партийни органи.

(7).Не могат да бъдат издигани за кандидати на партията в органите на централната и местната власт и за членове на Европейския парламент от Република България лица, които са били щатни или нещатни служители или сътрудници на Шесто управление на бившата Държавна сигурност, както и лица, които попадат под разпоредбите на чл. 5, ал. 6 от настоящия Устав.

Чл.8. Всеки член на ЗП има следните задължения:

                                    (1). Да работи за осъществяване на програмата на ЗП и нейните цели и задачи, като спазва Устава и изпълнява решенията;

                                    (2). Да участва в дейността на ЗП и в избирателните кампании;

                                    (3). Да има колегиално отношение към останалите членове на ЗП и към нейните органи;

                                    (4). Да допринася с поведението си в обществото за укрепване на авторитета и престижа на ЗП;

                                    (5). Да членува в партийна организация и да плаща редовно индвидуален членски внос;

                                    (6). Да удостоверява правата си с членска книжка по образец.

Чл.9.(1). Приемането на нови членове в ЗП се извършва от събранието на партийната организация, в негово присъствие и въз основа на подадено от кандидата писмено заявление по образец. Към заявлението кандидатът прилага саморъчно попълнена и подписана декларация по Закона за политическите партии, че е български гражданин, има избирателни права, не членува в друга партия, приема Устава и програмните цели на партията, а също така, че не е бил щатен или нещатен служител или сътрудник на Шесто управление на бившата Държавна сигурност, и че не участва в управителните органи на търговски дружества или други юридически лица, за които се отнасят разпоредбите на чл. 5, ал. 6 от настоящият Устав.

(2).Умишленото скриване или изопачаване на информация е основание за отказ на членство по преходната алинея.

                                   (3). Събранието на организацията взема решение дали да одобри кандидатурата за членство в партията. Членството в партията възниква с решението на събранието. В седемдневен срок от решението, ръководството на партийната организация го изпраща заедно с копие от заявлението в централата на ЗП.

                                    (4). Член на ЗП може да бъде регистриран само в една партийна организация.

                                    (5). По свое желание всеки член на ЗП може да прехвърли членството си към друга партийна организация, като писмено уведоми двете организации.

                                   (6). НИС на ЗП води регистър на членовете и организациите, в които са регистрирани, въз основа на решенията си за приемане и изключване на членовете, заявленията за напускане на членовете, молбите и решенията за прехвърляне на членството от една партийна организация в друга, актовете и сведенията за смърт, поставяне под запрещение и за фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от три месеца.

Чл.10.(1). За членове на ЗП могат да се приемат и дееспособни граждани, които споделят нейната Програма, съдействат за нейните цели, без да са задължени да участват в организационния живот и да плащат членски внос. В този случай те нямат правата по чл.7 ал.(2) и (3).

                                    (2). Член на ЗП губи правата си по чл.7 ал.(2) и (З), ако не е плащал членския си внос едно тримесечие или ако се е отчислил от организацията си и в срок от три месеца от датата на отчисляването не се е зачислил в друга организация.

                                    (3). Загубени по предходната алинея права се възстановяват след плащане на членския внос за целия период на прекъсване на плащането, но за не повече от една година.

Чл.11. Членството в ЗП се прекратява поради напускане, изключване или смърт.

Чл.12.(1). Всеки член на ЗП може да я напусне, като уведоми за това партийната си организация с писмено заявление или с устно изявление на нейно събрание и върне членската си книжка.

                                   (2). За напускане се смята явяването на президентски, парламентарни, местни избори и избори за членове на Европейски парламент от Република България с листата на друга партия или коалиция, за която няма решение на НПС или НИС; обявяването на публична подкрепа за листата на друга партия или коалиция; не влизане или напускане на групата на партията след избор като народен представител в НС или като общински съветник в Общинския съвет от листата на партията. Членството се прекратява с решение на НИС или НКС.

Чл.13.(1). Член на ЗП може да бъде изключен от нея: при системни или груби действия, противоречащи на Устава, Програмата или решенията на ЗП; при грубо нарушаване на моралните норми в обществото или при действия, уронващи престижа на партията в обществото; при укриване на факти и обстоятелства, които са подлежали на деклариране при приемането му в партията; при злоупотреба с партийни пълномощия или с партийни средства и имущество. Изключването става с решение на организацията, в която членува, което трябва да се потвърди от НИС, или с решение на НИС, като се уведомява НКС. Членството се прекратява с решението на НИС.

                                    (2). Член на НПС може да бъде изключен от ЗП само с решение на НПС с мнозинство от две трети от списъчния му състав, като се уведомява НКС.

                                    (3). Член на НКС може да бъде изключен от ЗП само с решение на НКС с мнозинство от две трети от списъчния му състав.

                                    (4.) Всеки изключен член може да направи възражение до НКС в срок от един месец. Решението на НКС е окончателно.

 

ІV. ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

 

Чл.14. Зелената партия има следните органи:

                                   (1). Национални органи на ЗП:

                                   1.КОНГРЕС – върховен орган.

                                   2.НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ /НПС/ - общопартиен политически ръководен орган.

                                   3.НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ /НИС/-общопартиен организационен и изпълнителен ръководен орган.

                                   4.НАЦИОНАЛЕН КОНТРОЛЕН СЪВЕТ /НКС/ - общопартиен контролен орган.

                                   (2)Териториални органи на ЗП:

                                   1.РЕГИОНАЛНИ СЪВЕТИ.

                                   2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ.

                                   3.ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

                                   4.ОБЩИНСКИ КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ.

                                   (3).Висши териториални органи на ЗП:

                                   1.регионална конференция.

                                   2.общинска конференция.

                                   3.събрание на партийната организация.

Чл.15. Органите на партията осъществяват политиката на партията на своите територии и работят за създаване на обществено доверие и авторитет на партията. Осигуряват, организират и провеждат изборните кампании. Осигуряват и реализират двупосочна връзка с висшестоящите структури и органи на партията

 

V. ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ

 

V.1. ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Чл.16.(1). Основна структурна единица на ЗП е партийната организация.

(2).Партийна организация се изгражда на териториален принцип и се състои от не по-малко от пет и не повече от петдесет члена на ЗП, имащи пълни права по чл.7 от Устава. Организация може да се образува както в Република България, така и във всяка чужда държава, при спазване на съответното законодателство.

                                    (3). На територията на дадено населено място, група населени места или район може да се образуват една или няколко партийни организации, като районът на действие на всяка от тях се определя от НПС.

Чл.17.(1). Легитимирането на учредителното събрание на нова организация се удостоверява задължително с присъствието на член на ОС или РС и на упълномощен представител на Председателя на ЗП. За провеждането на това събрание задължително се уведомяват ОС, РС и НИС.

                                    (2). Учредяването на нова организация по предходната алинея и съответно приемането на нейните членове се утвърждава от НПС.

Чл.18.(1). Събранието на партийната организация се състои от всички членове на ЗП в организацията.

                                    (2). Събрание на партийна организация се свиква поне веднъж на три месеца. То се свиква от председателя на организацията или с решение на нейното ръководство, което определя процедурни правила по свикването и провеждането му, както и проекта за дневен ред.

                                    (3). Събрание на организация може да се свика и от висшестоящ орган на ЗП или при становище на НКС или съответния контролен орган.

Чл.19.(1). Събранието на организацията е компетентно да взема решения по въпроси, отнасящи се до нейния организационен живот, или по въпроси, засягащи изключително района, на който тя действа.

                                    (2). По въпроси извън своята компетенция събранието прави предложения до съответния орган на ЗП.

                                    (3). Събранието на организацията издига кандидатите за местни органи на управление на нейна територия и предлага кандидати за общинските и централните органи на управление на страната. Когато на дадена територия има повече от една организации, при избори те провеждат общи събрания за издигане на кандидатури, ако това е необходимо.

                                    (4). Събранието на организацията издига кандидати за националните партийни и контролни органи.

(5).Събранието на организацията, взема решение за нейното разпускане. Решението за това се утвърждава от НПС и влиза в сила от момента на решението на НПС.

(6).При разпускане на партийни организации, членовете на партията, регистрирани в нея, следва в тримесечен срок да се регистрират в друга партийна организация. Ако след изтичането на този срок това не е изпълнено, те се зачисляват към конкретна партийна организация с решение на НИС.

Чл.20.(1). Събранието на организацията избира изпълнителен съвет на организацията в състав: председател, един до трима заместник-председатели и секретар, както и членове при необходимост.

                                    (2). Председателят на организацията, а в негово отсъствие един от заместниците я представлява, а секретарят се грижи за финансовата отчетност и документацията на организацията.

                                    (3). По свое решение дадена организация може да създаде и свои контролни органи, които да подпомагат дейността на ОКС.

Чл.21. Партийната организация избира делегати за Конгреса на ЗП в пропорция, определена от НПС и еднаква за всички организации. Всяка партийна организация се представя на Конгреса от поне един делегат.

Чл.22.(1). В младежката организация на ЗП могат да членуват симпатизанти и членове на ЗП на възраст до 35 години. Зелената партия подкрепя младежката организация в нейните действия и инициативи, които са в съответствие с целите и задачите на ЗП.

                                    (2). В ЗП могат да се създават и клубове по интереси, чието образуване се утвърждава от НПС. Всеки член на ЗП може да членува в неограничен брой такива клубове.

                                    (3). Клубовете и организациите по предходните алинеи действат в съответстие с този Устав и по статути, утвърдени от НПС.

 

V.2. оБЩИНСКИ СЪВЕТИ

 

Чл.23.(1). На територията на дадена община, организациите на ЗП изграждат Общински съвет /ОС/.         В една община може да има само един Общински съвет.

                   (2). ОС взема решения и провежда политиката на партията на територията на общината.

                   (3). ОС предлага на Общинска конференция (ОК) кандидатската листа на партията за местни органи на властта. Решението на ОК за състава и подреждането на кандидатската листа влиза в сила след потвърждаването му от НИС.

                                    (4).ОС предлага на ОК участието на партията в местни коалиции. Решението на ОК за участие в коалиция влиза в сила след потвърждаването му от НИС.

                                   (5). ОС представлява ЗП в общината.

Чл.24.(1). Общинският съвет се състои от:

                                   - председател;

                                   - един до трима заместник-председатели;

                                   - секретар;

                                   - председателите на партийните организации от общината;

                                   - общинските съветници от общината, членове на ЗП.

                                    (2). ОС заседава поне веднъж на три месеца и ръководи дейността на организациите в общината между две общински конференции.

                                   (3). Заседанията се свикват от Председателя на ОС, или по искане на повече от 1/3 от членовете на ОС. Мястото, датата и часът на провеждане на заседанието се определя от лицата, които го свикват. Дневният ред на заседанието се предлага от лицата, които го свикват и трябва да се приеме от ОС.

                                   (4). ОС може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

                                   (5). Председателят на Общинският съвет, а в негово отсъствие един от заместниците, представлява партията пред местните органи на властта, обществените и политически организации.

Чл.25.(1). Общинската конференция е орган на организациите от дадена община и се свиква ежегодно по решение на ОС. Той организира нейното провеждане, като определя датата, мястото, проекта за дневен ред и квотата на представителство на организациите.

                                    (2). Членовете на ОС и ОКС са делегати на конференцията по право.

                                   (3). На общинската конференция задължително присъства упълномощен представител на НИС.

Чл.26. Общинската конференция:

                                    (1). Избира председател, един до трима заместник-председатели и секретар на ОС.

                                    (2). Избира Общински контролен съвет /ОКС/ в състав от три или четири члена.

                                    (3). Приема общински бюджет на партията и решава всички въпроси, свързани с общинското партийно имущество.

                                    (4). Избира делегати за Конгреса на ЗП в пропорция, определена от НПС и еднаква за всички общински съвети. Тя не може да бъде равна или по-голяма от квотата на организациите.

                                    (5). Утвърждава местните програми на ЗП.

                                    (6). Подрежда кандидатските листи на ЗП за местни органи на властта.

                                    (7). Решава участието на ЗП в местни коалиции, в съответствие с решенията на НПС.

Чл.27.(1). ОКС осъществява контрол по спазването на устава и решенията на партията, финансовата отчетност и подържането на документацията на организациите от общината.

                                    (2). В тази си дейност ОКС извършва проверки на организациите и прави протокол за резултатите от проверката. Копие от протокола ОКС изпраща до НКС.

                                    (3). ОКС избира от състава си председател, а ако прецени за необходимо заместник-председател и секретар.

Чл.28.(1). Когато на територията на една община има само една организация на ЗП, нейното ръководство изпълнява временно и функциите на избираемите членове на ОС, до провеждането на общинска конференция след учредяването и на друга организация.

                                    (2). Когато на територията на дадена община няма организация или ОС, техните правомощия се поемат от съответния РС.

Чл.29. На територията на общините, в които със закон са създадени административни райони, може да се създават районни структури на ЗП. Същите имат права на общински съвети, без правата по чл. 26.(5),(6) и (7).

 

V.3. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл.30.(1). Общинските съветници и представителите в местната власт от ЗП изразяват и защитават становищата на ОС на ЗП и се ръководят от него в своята дейност.

(2). Правилникът за работа на групата общински съветници се приема от общинският съвет на Зелената партия. Той може да се променя от общинската конференция или НПС.

                                    (3). Общинските съветници от ЗП в общините, в които със закон са създадени административни райони, могат да участват в работата на районните партийни структури, откъдето са издигнати.

 

 

 

V.4. РЕГИОНАЛНИ СЪВЕТИ

 

Чл.31.(1). На територията на всяка област се изгражда Регионален съвет /РС/. Той е координиращ орган на ЗП в региона.

                                    (2). РС взема решения и провежда политиката на партията на територията на областта.

                                    (3). РС предлага на Регионалната конференция (РК) кандидатската листа на партията за парламентарни избори. Решението на РК влиза в сила след потвърждаването й от НИС.

Чл.32.(1). Регионалният съвет се състои от:

                                          - председател;

                                          - един до трима заместник-председатели;

                               - секретар;

                               - председателите на общинските съвети от региона;

                                                           - народните представители от региона, членове на ЗП.

                                    (2). На територията на Столична община се изгражда един Регионален съвет. Той има правата и на общински съвет при провеждането на местни избори.

                                    (3). На територията на многомандатните райони Пловдив-град и Пловдив-окръг се изгражда един Регионален съвет. 

                                    (4). Регионалните съвети са равноправни и равнопоставени.

                                   (5). Председателят на РС, а в негово отсъствие един от заместник-председателите представляват съвета. Секретарят се грижи за финансовата отчетност и документацията на съвета.

Чл.33.(1). РС координира дейността на организациите на ЗП по въпроси, засягащи региона като цяло.

                                    (2). РС съдейства за изграждане на местни структури, организира участието на ЗП в парламентарни избори и прави предложения до местните власти и националните органи по въпроси, отнасящи се до региона.

                                    (3). РС може да организира провеждането на регионални съвещания по важни въпроси от дейността на ЗП или по искане на една трета от общинските организации.

Чл.34.(1). РС заседава поне веднъж на три месеца.

                   (2). Заседанията се свикват от Председателя на РС, или по искане на повече от 1/3 от членовете на РС. Мястото, датата и часът на провеждане на заседанието се определя от лицата, които го свикват. Дневният ред на заседанието се предлага от лицата, които го свикват и трябва да се приеме от РС.

                   (3) Заседанията на РС се организират и ръководят от председателя на съвета.

                                   (4). РС може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.35.(1). Регионалната конференция се състои от общинските съвети от региона и се провежда ежегодно. Тя може да бъде проведена и на делегатски принцип, ако поне една трета от организациите поискат това.

                                   (2). Регионалният съвет организира провеждането на конференцията, като определя времето, мястото, дневния ред и квотата на представителство на организациите.

                                    (3). На регионалните конференции задължително присъства упълномощен представител на НИС.

Чл. 36. Регионалната конференция:

                                   (1). Избира председател, един до трима заместник-председатели и секретар на РС.

                                   (2). Приема регионалния бюджет на партията и решава всички въпроси, свързани с регионалното партийно имущество.

                                   (3). Утвърждава областните програми на ЗП.

                                   (4). Подрежда кандидатските листи на ЗП за парламентарни избори.

VІ. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

 

VІ.1. НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

Чл.37.(1). Националният политическият съвет /НПС/ е общопартиен колективен ръководен орган на ЗП, който ръководи дейността на партията между два конгреса.

                                    (2). Той се състои от:

                                               - председателя на ЗП;

                                               - двамата заместник председатели на ЗП;

                                               - до тридесет членове, избрани пряко от Конгреса;

                                               - народните представители и членовете на правителството, членове на ЗП;

                        - председатели и представители на регионални съвети.

                        - председателя на младежката организация на ЗП.

                                    (3). РС на град София може да бъде представен в НПС от трима члена, а на Пловдив - от двама. Те трябва да бъдат членове на ръководството на РС.

                                    (4). Председателите и представителите на РС са членове по право на НПС, ако в региона, който представляват има толкова пълноправни членове на ЗП, колкото е бил необходимият брой гласове за избора на член на НПС от последния Конгрес.

Чл.38.(1).Към НПС могат да бъдат изградени постоянно действащи комисии в различните направления на работа на партията. Комисиите работят по правилник приет от НПС.

(2). Към НПС могат да бъдат изградени Обществен съвет и Национален екологичен съвет, като постоянно действащи консултативен органи.

 

Чл.39. Националният политическият съвет:

                                    (1). Обсъжда и решава всички важни въпроси от политически и партиен характер.

                                    (2). Организира изпълнението на решенията на Конгреса, като възлага и утвърждава разработването на планове и програми, свързани с тези решения.

                                    (3). Анализира политическата обстановка, изразява становища и направлява дейността на териториалните органи.

                                    (4). Решава участието или неучастието на ЗП в изборни или след изборни коалиции и участието или неучастието в правителство.

                                    (5). Утвърждава предизборните платформи на ЗП.

                                    (6). Утвърждава кандидатите за кметове, подкрепени от ЗП в градовете, които са център на областта.

                                    (7). Подрежда окончателните кандидатски листи за народни представители, а също така определя и кандидатурите за министри или други изборни ръководни длъжности, участващи в управлението на    страната от името на ЗП или по нейно предложение.

                                    (8). Решава спорове по подреждане или присъствие в листите на ЗП на кандидати за местни органи на властта.

                                    (9). Утвърждава създаването на нови партийни организации, в съответствие с чл.17.

                                    (10). Ръководи дейността на организациите пряко и чрез териториалните органи.

                                    (11). Обявява за невалидни решения на териториални органи, които са в противоречие с решения на национални органи.

                                    (12). Заличава организации, разпуска общински и регионални съвети или техни ръководства при системно неизпълнение на задълженията или грубо нарушение на решения на националните органи, Устава или Програмата на партията.

                                    (13). Избира и освобождава членовете на НИС, по чл.41 ал.2.

                                    (14). Утвърждава бюджета на ЗП и приема отчет за изпълнението му.

                                    (15). Свиква и организира подготовката и провеждането на Конгреса на ЗП. Решението по този въпрос се взема поне три месеца предварително и с него се определя срокът на провеждане, проектът за дневен ред и квотата на представителство на организациите и общинските конференции.

                                    (16). Решава провеждането на национални съвещания или участието на ЗП в други национални или международни форуми.

                                    (17). Утвърждава статута на общопартийните издания и назначава техните отговорни редактори.

                                    (18). Приема “Статут на териториалните органи на ЗП и процедурни правила за тяхната работа”.

Чл.40.(1). НПС провежда заседания поне веднъж на 6 месеца. Заседанията се свикват от НИС, който определя проект за дневен ред, мястото, датата и часа на провеждането му и се ръководят от член на НПС, избран на самото заседание.

                                   (2).Извънредно заседание на НПС може да бъде свикано: от Председателя на ЗП, с решение на НИС, от НКС по искане на 1/10 от членовете на НПС или по чл.65.

                                    (3). Заседанията на НПС са открити за членове на ЗП. В тях с право на съвещателен глас могат да участват членовете на НКС.

                                    (4). Заседание на НПС може да бъде закрито по дадена точка от дневния ред, ако съветът вземе такова решение. На такова заседание могат да присъстват и членовете на НКС.

                                   (5).Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието.

                                   (6).Член на НПС не може да представлява друг член на НПС. Упълномощаване за гласуване, в случай на отсъствие, не се допуска.

 

VІ.2. НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.41.(1). За оперативно координиране на дейността си НПС избира измежду членовете си Национален изпълнителен съвет /НИС/.

                                    (2). Той се състои от:

                                               - Председателя на ЗП;

                                               - двамата Заместник председатели на ЗП;

                                               - Говорителя и Организационния секретар;

                                               - пет до девет членове, избрани пряко от НПС.

                                    (3). Член на НИС може да бъде освободен от състава му при подадена оставка или по искане на една пета от членовете на НПС. Решението се взима от НПС на следващото му редовно заседание и в негово присъствие. При негово отсъствие по уважителни причини обсъждането може да бъде отложено за следващото заседание на съвета, но не по-късно.

                                   (4).Член на НИС може да отпадне от състава му по собствено желание или при прекратяване на членството му в партията.

                                    (5). За своята дейност НИС се отчита пред НПС.

Чл.42. Националният изпълнителният съвет:

                                    (1). Осъществява оперативното политическо ръководство на базата на решенията на НПС, Конгреса и съобразно Програмата и Устава на ЗП.

                                    (2). Подготвя и свиква заседанията на НПС съобразно приета процедура и организира изпълнението на взетите решения.

                                    (3). Решава:

1.учредяване или участие на ЗП в юридически лица с нестопанска цел;

2.осъществява издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост;

3.ползване заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година и предоставяне на необходими обезпечения;

4.упражняване правомощията на собственик от името на ЗП;

5.избира Говорител и Организационен секретар от състава на НПС.

6.други въпроси от негова компетентност.

(4) За взетите решения по предходната алинея НИС уведомява на първото последващо заседание НПС.

                                    (5). Въз основа на решението на НПС по чл.39.(15) определя точната дата, начален час и място на провеждане на Конгреса и процедурите по регистрация и уведомява за това териториалните органи и организациите. Решението се взима най-малко един месец преди датата на Конгреса.

                                    (6). Подготвя проекта за бюджет и отчета за неговото изпълнение.

Чл.43.(1). НИС провежда заседания поне веднъж на месец.

(2).Заседанията се свикват от Председателя на партията или по искане на 1/3 от членовете на НИС. Мястото, датата и часът на провеждане на заседанието се определя от лицата, които го свикват. Дневният ред на заседанието се предлага от лицата, които го свикват и трябва да се приеме от НИС.

(3).Заседанията се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от един от Заместник председателите.

                                    (4). НИС взема решения с обикновено мнозинство в присъствието на поне две трети от списъчния си състав, по чл.42 ал.3 т.1 до т.4.

                                   (5). Заседанията на НИС са открити за членовете на НПС и НКС. В тях със съвещателен глас участва председателят на НКС.

                                    (6). НИС може да провежда закрити заседания. В тях със съвещателен глас може да участва председателят на НКС.

Чл.44.(1). Партията се представлява от Председателя на ЗП пред всички юридически и физически лица.

                                   (2). Председателят и Заместник председателите на ЗП изразяват становища по актуални политически събития, изискващи спешна реакция. Становищата се докладват на най-близкото заседание на НИС или НПС.

                                   (3). При отсъствие на Председателя на партията, той се замества от посочен от него Заместник председател. При продължително отсъствие делегира временно правата си на посочен от него член на НИС, с нотариално заверено пълномощно.

 

VІ.3. ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

 

Чл.45.(1). Парламентарната група, както и народните представители, членове на ЗП, изразяват в Парламента становищата на ЗП и се съобразяват в своята дейност с решенията на Конгреса и на съответните национални партийни органи.

                                    (2). Правилата за работа на парламентарната група се съгласуват от НПС.

 

VІ.4. НАЦИОНАЛЕН КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.46.(1). Националният контролният съвет /НКС/ е национален общопартиен контролен орган. Той се състои от пет до девет члена, избрани пряко от Конгреса.

                                   (2). НКС избира между членовете си заместник-председател и секретар.

                                   (З). НКС приема Правила за организация на дейността си.

                   (4). НКС провежда редовни заседания поне веднъж на 6 месеца. Заседанията са редовни, ако са свикани в съответствие с Правилата и на тях присъстват повече от половината от списъчния му състав.

Чл.47.(1). НКС осъществява контрол по финансовата отчетност, спазването на Устава и изпълнението на взетите решения. За тази цел той ревизира ежегодно, а в случай на нужда и по своя преценка и извънредно, националните партийни органи и има право да проверява дейността на териториалните партийни органи.

                                   (2). В случай на установени нарушения НКС е длъжен да реагира, като отправя предупреждения и взема съответни решения и е задължен да уведоми за това съответните органи, НИС и длъжностни лица. Решенията на НКС, свързани с нарушения на Устава и с финансови и имуществени нарушения, са задължителни за всички партийни органи и партийни членове, и влизат в сила веднага.

                                   (3). НКС контролира договорните и финансови отношения на ЗП при участието й в коалиции. За тази цел отговорните лица са задължени да дават необходимата информация поне една седмица преди съответното заседание на съвета.

                                   (4). Обявява за невалидни решенията на териториалните органи, които са в противоречие с решения на националните органи на партията или този Устав.

                                   (5). НКС ръководи и подпомага дейността на общинските контролни съвети и контролира стопанисването на клубната база.

                                   (6). НКС може да изисква отчети и да взема и решения по финансови въпроси, свързани с участието на ЗП в други юридически лица независимо от техните контролни органи, но само до размера на участието на партията в тях.

                                   (7). НКС се отчита за дейността си пред Конгреса на ЗП.

 

VІІ. КОНГРЕС

 

Чл.48.(1). Конгресът на ЗП е върховен орган на партията и се провежда веднъж на тригодини. Свикването на конгреса става по предложение на НИС, с решения на НПС по чл.39.(15) и на НИС по чл.42.(5) от този устав и приетата   процедура.

                   (2). Решението по ал. 1 се публикува в един национален ежедневник не по-късно от 7 дни преди датата на Конгреса  и съдържа проект за дневен ред, дата и място за провеждането му.

Чл.49.(1). Конгресът на ЗП се състои от членовете на НПС и НКС, които са делегати по право, както и от делегати на всички партийни организации и общински конференции. Общият брой на делегатите, избрани от организации и конференции, трябва да надвишава общия брой на делегатите по право.

                                    (2). Имената на делегатите, избрани от конференциите и организациите, се изпращат в деловодството на ЗП в срока, определен в процедурите.

Чл.50.(1). Извънреден конгрес се свиква по предложение на НИС, с решение на НПС или по искане на поне една трета от партийните организации, отправено до НИС и НПС. В случай, че НИС не е имал заседание в продължение на един месец, както и ако не е разгледал постъпилото искане на първото си заседание след постъпването му и не е насрочил заседание на НПС в срок до един месец, както и ако НПС не е разгледал постъпилото искане на първото си заседание след постъпването му, Конгресът се свиква с решение на НКС. Решението се взема с мнозинство от списъчния състав на съответния орган.

                                    (2). Решението по ал. 1 трябва да бъде взето най-малко петнадесет дена преди датата на провеждането на извънредния конгрес, да бъде публикувано в един национален ежедневник не по-късно от 7 дни преди датата на конгреса и да съдържа проект за дневен ред, дата и място за провеждането му.

                                    (3). При извънреден конгрес са в сила квотите за представителство и процедурите за регистрация на делегатите, приети за последния редовен конгрес. За редовни се приемат организациите, които са спазвали през предходния период всички изисквания за отчетност. Имената на делегатите, избрани от конференциите и организациите, се изпращат в деловодството на ЗП в срока определен в процедурите.

Чл.51.(1). Заседание на Конгреса е валидно и може да взема решения, ако на него присъстват повече от половината от делегатите. Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.

                                    (2). Ако в обявения начален час не се събере необходимият кворум, се изчакват два часа. След това заседанието на Конгреса се провежда с присъстващите делегати. В този случай Конгресът не може да взема решение за избор и промени на ръководните и контролни органи на партията, за сливане, вливане, разделяне и саморазпускане на партията.

Чл.52. Конгресът на ЗП:

                                    (1). Обсъжда и приема отчетите на НПС и НКС.

                                    (2). Променя и приема Устава и Програмата на ЗП.

                                    (3). Избира Председател и двама Заместник председатели на ЗП, както и отделно председател на НКС, по процедура приета от Конгреса.

                                    (4). Избира членове на НПС и НКС по процедура приета от Конгреса. Кандидат, избран едновременно и в двата съвета, се отказва от единия от тях по свой избор до първото заседание на съответния орган.

                                    (5). Обсъжда най-важните задачи на партията и приема насоки за нейната дейност през предстоящия период. Решенията са задължителни за всички структури, органи и членове, включително и Парламентарната група.

                                    (6). Може да вземе решение за прекратяване на ЗП по смисъла на Закона за политическите партии. Решението се взема с мнозинство от две трети от присъстващите.

Чл.53.(1). В между конгресния период могат да се провеждат национални съвещания. Решение за свикването им се взема от НПС, който определя тематиката, датата, мястото и представителството на делегатите. Организацията по провеждането на националните съвещания, се осъществява от НИС.

                                    (2). Националното съвещание може да изразява становища и взема решения, които имат препоръчителен характер за националните органи на ЗП.

 VІІІ. ИЗБОРНОСТ И МАНДАТНОСТ

 Чл.54.(1). Всички мандати на изборните длъжности в ЗП до партийна организация са тригодишни и съвпадат с между конгресния период.

                                    (2). Мандатите на ръководствата на партийните организации са едногодишни.

Чл.55.(1). Член на ЗП не може да бъде председател на повече от един териториален изборен орган, член на повече от един контролен орган или член на изпълнителен и контролен орган едновременно.

                                    (2). Избираемите членове на партиен орган не могат да бъдат в брак или в близко родство по права или съребрена линия до четвърта степен, включително с членовете на контролния орган на същото или по-високо ниво.

Чл.56.(1). Когато изборен член на някой орган реши, че не може повече да изпълнява задълженията си, той го напуска чрез подаване на писмена оставка с нотариална заверка на подписа, чрез изявление на самото заседание или по друг начин, предвиден в настоящия Устав. Оставката влиза в сила незабавно, без да се подлага на гласуване.

(2).Когато член на някой орган на партията е в невъзможност да участва в работата му по уважителни причини повече от три месеца, той отпада временно от състава му, като членството му се подновява автоматично с неговото завръщане в заседанията.

(3).Когато член на някой орган на партията е в невъзможност да участва в работата му повече от една година, той отпада от състава му.

(4).Когато член на някой орган на партията отсъства от три поредни редовни заседания без уважителни причини, той отпада от състава му. Формулировката на уважителните причини ще бъде дадена в статутите на регионалните и националните органи на партията.

                                    (5). Когато член на НИС отсъства повече от пет поредни редовни заседания или повече от месец и половина без уважителни причини, той отпада от състава му и НПС провежда нов избор.

Чл.57. При преждевременно освобождаване на поста Председател или Заместник председател на ЗП, преди изтичане на мандата му, неговите задълженията се поемат от определен от НПС член на НИС.

Чл.58. Във времето от вземането на решение от НПС за свикване на редовен Конгрес по чл.39.(15) до вземане на решение от НИС за датата на Конгреса по чл.42.(5), в ЗП се провежда отчетно-изборна кампания за всички териториални органи.

 

ІХ. АДМИНИСТРАЦИИ, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

 Чл.59. ЗП набира своите средства от членски внос, дарения и завещания, както и по всички други разрешени от закона начини.

Чл.60.(1). Размерът на членския внос е еднакъв за всички партийни членове и се определя от НПС

(2). Членският внос се заплаща поне веднъж на тримесечие в партийните организации. По решение на партийната организация, същият може да бъде събиран и ежемесечно.

                                   (3). Членски внос, който не е платен през дадено тримесечие, може да бъде издължен най-късно до края на следващото.

                                   (4). За първото тримесечие от членството си в ЗП, новопостъпилият член плаща членски внос от месеца на постъпването си.

                                   (5). От събрания членски внос даден процент, определен от НПС, партийната организация внася в общопартийната каса до края на следващото тримесечие.

Чл.61.(1). Разходите на партийната организация се планират и извършват с решение на събранието. То може да упълномощи ръководството на организацията да извършва определени разходи по свои решения.

                                   (2). Приходите и разходите на ОС и РС са за сметка на участващите в тях организации. Оперативното управление на средствата се извършва по решение на съответния съвет от неговия председател.

                                   (3). Финансирането на общински и регионални конференции, парламентарни и местни избори се подпомага при възможност от общопартийния бюджет.

                                   (4). Отделните организации и съвети могат да издирват допълнителни източници за финансиране на дейността си. Тези постъпления не се внасят в общопартийната каса.

Чл.62.(1).За всяка календарна година се изготвя бюджет за общопартийни нужди и се приема от НПС.

                                    (2). Общопартийнитеразходии имуществосе управляват от Председателя на ЗПпри спазване на Закона и този Устав.

Чл.63.(1). Председателят на ЗПпредлага структурата на административния апарат, която се утвърждава от НИС за всеки мандат на съвета. Председателят назначава служители по така утвърдената структура.

                                     (2). Назначава ръководителите на направления след съгласуване с НИС.

                                     (3). Сключва трудовите договори със служителите от административния апарат и определя възнагражденията им.

 

Х. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

 Чл.64.(1). Всеки партиен орган заседава и може да взема решения при кворум повече от половината от членовете си.

                                    (2). Ако до един час след предварително обявения час няма кворум, партийният орган започва работа по предварително обявения дневен ред, но не може да взема решения, докато няма кворум. Освен ако в този устав е указано друго.

Чл.65. Извънредно заседание на някой партиен орган се свиква по искане на една трета от членовете му или от висшестоящ орган, освен ако в устава не е предвидено друго.

Чл.66.(1). Всички гласувания са явни, освен ако в Устава не е указано друго или съответният орган не вземе друго решение. Всеки член на ЗП има право на един глас.

                                    (2). За взето се приема решение, ако за него са гласували повече от половината от последно установения кворум.

                                    (3). Ако член на организация или партиен орган подаде оставка устно на заседание, той отпада от състава му при определяне на кворума от следващото заседание. При подадена писмена оставка, той отпада от състава му на предстоящото заседание.

Чл.67. Решенията на даден партиен орган са задължителни за неговите членове, които са длъжни да организират изпълнението му.

Чл.68. Партийните наказания биват “забележка”, “снемане от длъжност”, “лишаване от права по чл.7, ал.(2),(3) и (4) за определен срок” и “изключване”. Те се прилагат по ред, приет от НПС, с изключение на случаите по чл.13.

Чл.69. Председателят на ЗП и председателите на териториалните партийни органи информират съответните структури за постъпилите въпроси и организират осигуряване на отговорите по тях.

 

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл.70.(1). Партийният цвят е зелен.

                                    (2). Емблемата на ЗП представлява три еднакви, две по две свързани и преплетени полуокръжности.

                                    (3). Печатът на ЗП е кръгъл и съдържа емблемата на партията и надпис “Зелена партия”.

                                    (4). Знамето на ЗП е зелено с бяла емблема в средата. .

                                    (5). Празникът на ЗП е Цветница.

                                    (6). Химнът на ЗП е песента “Хубава си, моя горо”.

Чл.71.(1). Всеки териториален орган има право на собствен печат, знаме, банкова сметка и клуб (офис).

                                    (2). Знамената на териториалните органи са като знамето на ЗП с добавен текст, указващ органа, който представлява.

                                    (3). Печатите на териториалните органи трябва да съдържат емблемата на ЗП, надпис “Зелена партия” и допълнение, указващо органа, който представлява.

Чл.72.(1). Националните, териториалните и контролните органи на ЗП в границите на своята компетентност могат да създават и утвърждават документи, свързани с тяхната дейност, които не противоречат на този Устав, Програмата на ЗП и решенията на Конгреса.

                                    (2). Нерешените с този Устав въпроси на дейността, координацията и взаимодействието на и между различните структури на партията се уреждат с решения, статути, правилници и др. на НПС.

Чл.73. Контролът по изпълнение на Устава и тълкувания по неговото прилагане се осъществява от НКС.

Чл.74. Настоящият устав е приет на Шестия (извънреден) конгрес на ЗП, проведен на 01 декември 2012 год. в София.