Чл.1. (1) Не са банкова и служебна тайна, по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗБНБ, сведения събрани и съхранявани в БНБ за факти и обстоятелства относно влоговете в банки, както и за раздадените банкови кредити /левови и валутни/ на физически и юридически лица, за които е взето решение за отнемане на лиценза.

 (2) Информация относно дейността на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза, както и сведения за техните взаимоотношения с други физически и юридически лица, се предоставя от БНБ, както и от лицата, които управляват и представляват банката по реда указан в Закона за достъп до обществена информация.

 Чл.2.(1) След влизането на закона в сила или от вземането на решение за отнемане на лиценза на банка, БНБ незабавно изисква от лицата, които управляват и представляват банката пълната информация, засягаща авоарите и операциите по сметките и влоговете, както и получените кредити (левови и валутни) на лицата по чл.1 (1) от настоящия закон:

1. Влоговете и кредите, както сумата и срока на начислените  лихви на всеки влог или кредит по отделно.

2. Обезпеченията и гаранциите, срещу които по договорите за заем е отпуснат кредит или събраните данни за платежоспособността на длъжника.

3. Предприетите действия за събиране на вземанията по кредите, каква част от съответния кредит е била възстановена, доколко обезпеченията са се оказали реално съществуващи или данните за платежоспособността на длъжника са били верни.

4. Причините поради които заемът или част от него са останали невъзстановени.

5. Каква отговорност е потърсена от неизправния длъжник и от  лицата виновни за невъзстановяване на кредита.

6. Прихващанията на вземания със задължения към нея вследствие на цесии, направени след поставянето й под специален надзор, техния размер, дата на осъществяване и органа, който ги е разрешил.

(2) Към сведенията се прилагат копия от договорите за банков кредит, респективно от договорите или документите, с които е гарантиран заема.

(3) Изискваната от БНБ информация по чл. 2 (1) се предоставя най-късно до 30 дни след отнемането на лиценза на банката.

 

Чл.3. Не са търговска тайна факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза, както и за техни поделения или юридически лица, в които те имат дялово участие.

 

Чл.4.(1) След влизането на закона в сила или от вземането на решение за отнемане на лиценза на банка, БНБ незабавно изисква от лицата, които управляват и представляват банката следната информация:

1. Списък на всички юридически лица, в чието управление банката участва или има дялово участие през предходните 10 години от взето решение за отнемане на лиценза на банката, като се посочва неговия размер и времеви период на участие.

2. Списък на всички договори сключвани през предходните 10 години от взето решение за отнемане на лиценза на банката, в които банката, нейни поделения или юридически лица, в които банката има дялово участие, са сключвали с юридически лица, както и с физически лица (без работещите на трудов договор в банката). Към списъка се посочва общата сума на изплатените средства по всеки договор и периода, през който са извършени плащанията.

 (2) Към информацията по чл. 4.(2) се прилагат копия от договорите и всички прилежащи към тях документи.

(3) Изискваната от БНБ информация по чл. 4 (1) се предоставя най-късно до 30 дни след отнемането на лиценза на банката.

 

Чл.5 Дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, имащи влог, кредит или са в някакво договорно отношение с банка, за която е взето решение за отнемане на лиценза, е длъжно в 15-дневен срок от вземане на горното решение да разкрие и документално потвърди пред БНБ данни за действителните си собственици. В противен случай задълженията на банката към дружеството не се изплащат.

 

Чл.6. След влизането на закона в сила или от вземането на решение за отнемане на лиценза на банка, БНБ незабавно изисква от лицата, които управляват и представляват банката информация за извършените, към този момент, както и за всички последващи, вътрешни и външни одити, финансови проверки и др. на банката, както и пълните доклади от тях.

 

Чл.7.(1) След влизането на закона в сила или от вземането на решение за отнемане на лиценза на банка, БНБ незабавно изисква от лицата, които управляват и представляват банката информация за влоговете и кредитите, както сумата и срока на начислените  лихви по тях, на лицата, които декларират имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

(2) Информацията по Чл.7.(1) се предоставя за период от 10 години преди датата на вземането на решение за отнемане на лиценза на дадена банка, независимо от факта дали задължените лица по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, са заемали висши държавни или други длъжности през целия период или само част от него.

(3) За изпълнение на задължението си по Чл.7.(1) БНБ получава от Сметната палата в 7-дневен срок от вземането на решението за отнемане на лиценза на дадена банка, списъка на всички лица, които са били задължени да декларират имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности за целия срок по чл.7(2).

 

Чл.8(1) В срок от 70 дни от влизане на закона в сила БНБ, въз основа на сведенията по чл.2,4,5,6,7 , както от собствени данни, публикува в интернет пълната информация по чл.2,4,5,6,7 заедно с цялата прилежаща документация.

 

Чл.9. В шестмесечен срок от публикацията в интернет Главният прокурор представя пред Висшия съдебен съвет информация, в която съобщава за резултатите от проверките направени за всеки от публикуваните случаи като посочва::

1. Образуваните предварителни производства,

2. Прекратените преписки и основанията за това.

 

Чл.9.(1) Висшият съдебен съвет разглежда информацията на Главния прокурор на отделно заседание, в което са поканени да вземат участие Управителят на БНБ и Началникът на управление "Банков надзор".

  / 2 / Висшият съдебен съвет изготвя и приема обстоен доклад за резултатите о проверката на Главния прокурор и от станалите разисквания от заседанието по предходната алинея, и го внася за разглеждане в Народното събрание. Народното събрание взема отношение към доклада с решение.

 

     (2) Резултатите от проверката и от решението на Висшия съдебен съвет се публикуват в интернет.

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.10 Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, или ги изпълни не в установения срок, се наказва с глоба до две хиляди лева, ако деянието не съставлява престъпление.

 

Чл.11. Актовете за констатираните нарушения по чл.10 се съставят от оправомощените от подуправителя ръководещ управление "Банков надзор" лица, а наказателните постановления се издават от него.

 

Чл.12. Председателя на БНБ проверява достоверността на информацията по настоящия закон и носи солидарна отговорност за верността й с управляващите на банката, за която е взето решение за отнемане на лиценза.

 

 

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

 

&1. В срок от 30 дни след влизането на закона в сила или от вземането на решение за отнемане на лиценза на банка, лицата които са били членове на нейния управителен съвет през последните три години подават декларация по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности